Ekolosko pravoEkološko pravo je mlada grana prava koja se razvija krajem 20. veka. U Srbiji nema obimnije sudske prakse iz ove oblasti, pa je privrednim subjektima snalaženje u upravnim, parničnim, prekršajnim i krivičnim postupcima koji se tiču životne sredine otežan.

Naš tim razume potrebu za pronalaskom kvalitetnog saveta u oblasti ekološkog prava (prava zaštite životne sredine), koji podrazumeva dubinsko poznavanje relevantnih propisa. Sporovi u oblasti ekologije mogu potencijalno doneti velike štete po privredno društvo za koje se tvrdi da je zagađivač.

Ekološko pravo podrazumeva propise u oblasti opasnog i neopasnog otpada, zagađenje vazduha, zagađenje zemljišta, zagađenje vode, zaštita šuma, zaštita od jonizujućih zračenja, energetsku efikasnost, upotrebu obnovljivih izvora energije, klimatske promene.

ekolosko pravo

Ova grana prava može biti u primeni i u postupcima za kupoprodaju nepokretnosti, sticanje vlasništva u privrednim društvima, postupcima stečaja, imajući u vidu da može biti reči o kontaminiranim zemljištu koje je predmet kupoprodaje (ili je u vlasništvu ciljanog privrednog društva) kom je potrebna remedijacija. Do primene prava zaštite životne sredine dolazi i kod ugovora sa izvođačima radova, dobavljačima roba i usluga, kod sporova sa osiguravajućim društvima za pokrivanje nastale štete.Usluge koje pružamo u oblasti ekološkog prava su:

- Ekološke parnice
- Privredni prestupi i odbrana u krivičnim postupcima za kršenje ekoloških propisa
- Pravo klimatskih promena
- Voda i otpadne vode, zagrađenje zemljišta, remedijacija
- Obnovljivi izvori energije
- Dozvole i upravni postupci
- Savetovanje u pogledu usklađenosti sa zakonom (compliance)
- Ugovoraranje u oblasti zaštite životne sredine i oblasti korišćenja obnovljivih izvora energije
- Pravni aspekt razvoja projekata – vetroparkova, solarnih elektrana i mini hidroelektrana

NAŠA FILOZOFIJA

AKT Advokati | Todorović & Partneri

VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja.


Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.

SAZNAJTE VIŠE

Copyright © 2014 - 2021 Advokatska kancelarija Todorović - Sva prava zadržana

Top