Aneks ugovora o radu korisno je sredstvo za izmenu ugovorenih uslova rada zaključenog ugovora o radu. Međutim, međusobni odnos poslodavca i zaposlenog ne može biti bezuslovno izmenjen aneksom ugovora. Uslovi i okolnosti koji mu prethode predviđeni su Zakonom o radu, i nepoštovanje tih odredbi povlači za sobom posledice, kako na strani poslodavca tako i na stani zaposlenog.

Predmet aneksa ugovora o radu, koji poslodavac može ponuditi zaposlenom, u skladu sa odredbama Zakona, može biti:

• premeštaj na drugi odgovarajući posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu, zbog potreba procesa i organizacije rada;
• premeštaj u drugo mesto rada kod istog poslodavca;
• upućivanje na rad na odgovarajući posao kod drugog poslodavca za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu;
• ostvarivanje prava zaposlenog (mere za zapošljavanje) u skladu sa usvojenim programom za rešavanje viška zaposlenih kod poslodavca i to: premeštaj na druge poslove, rad kod drugog poslodavca, prekvalifikacija ili dokvalifikacija, nepuno radno vreme ali ne kraće od polovine punog radnog vremena i druge mere;
• promena elemenata za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i drugih primanja zaposlenog koji su sadržani u ugovoru o radu;
• u drugim slučajevima utvrđenim zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

Osim u pogledu razloga, aneks ugovora o radu je zakonit samo ukoliko je poslodavac zaposlenom dostavio i pismeno obaveštenje koje sadrži potrebne informacije povodom zaključivanja aneksa ugovora i to:

• razloge za ponuđeni aneks ugovora;
• rok u kome zaposleni treba da se izjasni, a koji ne može biti kraći od osam radnih dana. Ovaj rok teče od dana dostavljanja obaveštenja i aneksa ugovora o radu. Prema Zakonu o radu, smatra se da je zaposleni odbio ponudu aneksa ugovora ako ne potpiše aneks ugovora u predviđenom roku.
• pravne posledice koje mogu da nastanu nepotpisivanjem aneksa ugovora. Ovim bi poslodavac trebalo da obavesti zaposlenog o mogućim razlozima za prestanak radnog odnosa ukoliko zaposleni odbije da potpiše aneks ugovora o radu. Međutim, zaposleni može opravdano odbiti da potpiše aneks ugovora o radu ukoliko je reč o nezakonitim razlozima za zaključivanje aneksa, ili ukoliko je reč o, primera radi, premeštaju na posao koji narušava zdravstveno stanje zaposlenog.

Zaposleni može da osporava zakonitost aneksa ukoliko ga je potpisao u ostavljenom roku. Ukoliko je, sa druge strane, zaposleni odbio ponudu za zaključenje aneksa ugovora u ostavljenom roku i kao posledicu dobio otkaz, i tada može osporavati zakonitost aneksa u postupku povodom prestanka radnog odnosa pred sudom. Ova okolnost podrazumeva da zaposleni treba u postupku pred sudom da dokaže da su opravdane okolnosti usled kojih nije pristao na aneks ugovora o radu, odnosno da je otkaz ugovora o radu usled odbijanja da potpiše aneks neopravdan.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button