Publikacije

Osiguranje imovine štiti osiguranika od nastanka štete na njegovoj pokretnoj i nepokretnoj imovini i karakteriše ga suma osiguranja koja mora biti realno utvrđena, u zavisnosti od vrednosti osiguranog predmeta. Na ovaj način osiguranik se obezbeđuje od šteta na stvarima koje nastaju usled različitih opasnosti (npr. požar, poplava) i prouzrokuju njihovo oštećenje ili uništenje.

Detaljnije

Kolektivno otpuštanje nastaje u slučaju postojanja razloga koji se tiču isključivo poslodavca – kada je usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestala potreba za obavljanjem određenog posla ili je došlo do smanjenja obima posla što za posledicu ima da određeni broj zaposlenih više nije potreban poslodavcu – takozvani „tehnološki višak“.

Detaljnije

CMR konvencija
CMR konvencija definiše obaveze prevozioca i dokumente koji je potrebno imati u vozilu koje obavlja međunarodni prevoz robe između dve zemlje od kojih je barem jedna potpisnica CMR konvencije. Pored toga, Konvencija definiše određene odgovornosti pošiljaoca i primaoca robe. Prema ovim uslovima vrši se osiguranje odgovornosti prevozioca (osiguranika) prema korisniku prevoza na osnovu zaključenog ugovora o prevozu a u skladu sa odredbama Konvencije o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR).

Detaljnije

Osnovni elementi CMR tovarnog lista
CMR Konvencija je zaključena 19. maja 1956. godine u Ženevi i definiše prava i obaveze ugovornih strana u prevozu robe drumom. 5. Jula 1978.godine sačinjen je Protokol uz ovu Konvenciju koji je Republika Srbija ratifikovala tek 2020. godine. Konvencija se primenjuje na svaki ugovor za prevoz robe drumom uz naknadu, na vozilima, kad se mesto preuzimanja i mesto opredeljenja nalaze u dvema različitim državama, od kojih je bar jedna potpisnica CMR konvencije.

Detaljnije

Osiguranje od opasnosti prekida rada predstavlja nezaobilazan vid zaštite u savremenom poslovanju. Do prekida rada najčešće dolazi usled događaja koje se vezuju za prirodne nepogode poput požara, poplava, udara groma, eksplozija, oluja i tome slično. Prekid rada ili smanjenje privredne aktivnosti koje nastupa kao posledica nekog od pomenutih štetnih događaja može da izazove ekonomske posledice koje su često veće nego sama materijalna šteta nastala uništenjem ili oštećenjem.

Detaljnije

Boravišne i radne dozvole za strance
Prema Zakonu o zapošljavanju stranaca, stranci koji žele da rade u Republici Srbiji moraju, pre svega, da pribave dozvolu za privremeni ili stalni boravak, kao i radnu dozvolu koja daje pravo na zakonito obavljanje delatnosti.

U Srbiji postoje dve vrste radnih dozvola:

Detaljnije