Publikacije

Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i katastar vodova propisano je da se, počev od 01.01.2021. godine, dostavljanje podnesaka, isprava i drugih dokumenata, uključujući i podnošenje zahteva za upis u katastar, odnosno zahteva za izdavanje svih izvoda iz katastra nepokretnosti, vrši isključivo elektronskim putem direktnim pristupom aplikaciji e-šaltera.

Detaljnije

Još uvek važeća odredba člana 87. Zakona o državnom premeru i katastru propisuje da isprava o pravnom poslu, da bi bila podobna za upis u katastar nepokretnosti, pored ostalih opštih uslova, mora sadržati izjavu o dozvoli upisa, koja nije uslovljena niti oročena. Ako izjava o dozvoli upisa nije sadržana u ispravi o pravnom poslu (što je najčešće kupoprodajni ugovor), može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

Detaljnije

Osiguranje imovine štiti osiguranika od nastanka štete na njegovoj pokretnoj i nepokretnoj imovini i karakteriše ga suma osiguranja koja mora biti realno utvrđena, u zavisnosti od vrednosti osiguranog predmeta. Na ovaj način osiguranik se obezbeđuje od šteta na stvarima koje nastaju usled različitih opasnosti (npr. požar, poplava) i prouzrokuju njihovo oštećenje ili uništenje.

Detaljnije

Kolektivno otpuštanje nastaje u slučaju postojanja razloga koji se tiču isključivo poslodavca – kada je usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestala potreba za obavljanjem određenog posla ili je došlo do smanjenja obima posla što za posledicu ima da određeni broj zaposlenih više nije potreban poslodavcu – takozvani „tehnološki višak“.

Detaljnije

CMR konvencija
CMR konvencija definiše obaveze prevozioca i dokumente koji je potrebno imati u vozilu koje obavlja međunarodni prevoz robe između dve zemlje od kojih je barem jedna potpisnica CMR konvencije. Pored toga, Konvencija definiše određene odgovornosti pošiljaoca i primaoca robe. Prema ovim uslovima vrši se osiguranje odgovornosti prevozioca (osiguranika) prema korisniku prevoza na osnovu zaključenog ugovora o prevozu a u skladu sa odredbama Konvencije o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR).

Detaljnije

Osnovni elementi CMR tovarnog lista
CMR Konvencija je zaključena 19. maja 1956. godine u Ženevi i definiše prava i obaveze ugovornih strana u prevozu robe drumom. 5. Jula 1978.godine sačinjen je Protokol uz ovu Konvenciju koji je Republika Srbija ratifikovala tek 2020. godine. Konvencija se primenjuje na svaki ugovor za prevoz robe drumom uz naknadu, na vozilima, kad se mesto preuzimanja i mesto opredeljenja nalaze u dvema različitim državama, od kojih je bar jedna potpisnica CMR konvencije.

Detaljnije