Publikacije

Transport i osiguranje Transportno osiguranje spada među najsloženije grane iz oblasti osiguranja. Njegova funkcija je tripartitna, kao i kod drugih vidova osiguranja i sastoji se od zaštitne funkcije, ekonomske funkcije i socijalne – društvene funkcije. U ovu granu osiguranja spadaju najčešća tri tipa osiguranja a to su osiguranje prevoznih sredstava, osiguranje robe za kombi prevoz, ili kamionski transport, osiguranje od odgovornosti vozara. Osiguranje robe u transportu, ili kargo osiguranje podrazumeva osiguranje robe koja je za vreme transporta izložena rizicima. Rizici u ovoj oblasti mogu biti raznovrsni, poput generalnog osiguranja robe i dobara koji se prevoze, pa sve do rizika zakašnjenja isporuke robe, neadekvatnog pakovanja i ostalih rizika koji se pojave u pogledu prevoza robe i stvari. Osiguranje prevoznih sredstava – kasko osiguranje podrazumeva osiguranje prevoznih sredstava, kamiona, brodova, aviona i drugih prevoznih sredstava od opasnosti kojima su izloženi za vreme transporta. Rizici u ovoj oblasti mogu biti poput saobraćajnih…

Detaljnije

Intelektualna svojina na sloganima U današnje vreme, kada se u marketinške kampanje ulažu značajna finansijska sredstva, postavlja se pitanje intelektualne svojine na sloganima. Da li se slogani mogu registrovati kao žigovi, ili se pak slogani mogu smatrati samostalnim autorskim delima? Odgovor na navedeno pitanje nije jednoznačan i ovo pitanje je i u praksi još uvek otvoreno. Brojni podnosioci trude se da svoje slogane registruju kao žigove. Prednosti su brojne, a najznačajnija je ta što uz redovno produžavanje i korišćenje, žig može imati neograničeno trajanje, što nije slučaj sa autorskim pravom. Međutim, nije neuobičajena situacija da nadležni organ za registraciju žigova odbije da registruje slogan kao žig, navodeći da takve prijave nemaju neophodnu distinkivnost za razlikovanje roba i usluga u prometu, zbog čega podnosilac prijave ne može na istoj steći isključivo pravo. Takođe, pojedni nadležni organi ističu da će prosečan potrošač slogane percipirati isključivo kao marketinške poruke, a ne kao…

Detaljnije

POSTUPAK PRED KOŠARKAŠKIM TRIBUNALOM (BAT) Postupak pred Košarkaškim Arbitražnim Tribunalom je uređen BAT pravilima arbitraže i ono što ga u najkraćem izdvaja od ostalih sudskih postupaka jesu pravila o jednom izabranom arbitru, rešavanje sporova po principu ex aequo et bono, izostanak saslušanja stranaka, ograničen broj podnesaka tokom postupka, kraći rokovi i druga pravila čiji je neposredni cilj skraćivanje i brže i efikasnije rešavanje sporova. Jedno od najbitnijih pitanja vezano za postupak pred Košarkaškim Arbitražnim Tribunalom jeste koja se pravila primenjuju tokom samog postupka. Predviđena je primena Arbitražnih pravila BAT-a, a za ostala pitanja koja nisu regulisana ovim pravilima shodno će se primeniti odredbe 12. Poglavlja Švajcarskog federalnog zakona o međunarodnom privatnom pravu, nezavisno od prebivališta ili boravišta stranaka u sporu. Početak postupka Inicijalni akt kojim se otpočinje sam postupak je ZAHTEV ZA ARBITRAŽU uz koji se plaća nepovratna taksa, u skladu sa tabelom koja se nalazi na sajtu Međunarodne košarkaške…

Detaljnije

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH KOD POSLODAVCA – NE SAMO PRAVO, VEĆ I OBAVEZA ZAPOSLENIH Moderne tehnologije i razvoj društva dovode do stalnih potreba poslodavaca da unapređuju svoj rad kako bi održali svoje poslovanje i konkurentnost. Kao posledica se prirodno nameće potreba za stalnim ulaganjem u znanja i veštine zaposlenih. Zakon o radu ne uređuje ovaj važan segment detaljno, već se daje autonomija poslodavcu da svojim opštim aktom bliže uredi ovo pitanje, kao i da sam izvrši procenu kada postoji potreba, na koji način će organizovati osposobljavanje i usavršavanje, vreme koje je potrebno i koji zaposleni će pohađati dodatne edukacije. Obezbeđivanje usavršavanja i stručnog osposobljavanja zaposlenih je dužnost svakog poslodavca kada to zahtevaju potrebe procesa rada, kada se uvodi novi sistem rada ili menja organizacija rada. Za zaposlenog nije samo pravo, već i dužnost da se u toku svog rada usavršava kako bi mogao da odgovori radnim zadacima. U slučaju…

Detaljnije

INTERES KOD OSIGURANJA Osigurani interes i njegovo postojanje je uslov bez kog ne može postojati ugovor o osiguranju. Osigurani interes se upravo ispoljava u slučaju nastanka osiguranog slučaja odnosno nastanka monetarnog gubitka u slučaju oštećenja, gubitka ili drugih vidova štete na osiguranom dobru. Kada nastane osigurani slučaj osiguranik trpi određene monetarne gubitke i tu se ogleda njegov interes da zaključi ugovor o osiguranju. U pravnoj teoriji su podeljena mišljenja da li je osigurani interes isključivo ekonomski pojam ili postoji i van monetarnih gubitaka? Primer koji francuski teoretičari navode jeste osiguranje imovine gde se ispoljava čisto imovinski interes, monetarno merljiv dok kod ugovor o osiguranju u korist trećeg se ispoljava afekcioni interes, odnosno moralni interes da korisnik osiguranja ostvari prava iz ugovora. Interes se može najlakše prikazati u osiguranju imovine, na primer osiguranje domaćinstva koje mnoge osiguravajuće kuće nude upravo se sastoji od interesa osiguranika koji je vlasnik nepokretnosti da nadoknadi…

Detaljnije

PRAVILNIK O OBRASCIMA U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Poslodavac ne mora da zna šifru bolesti zaposlenog Ministarstvo zdravlja donelo je Pravilnik o obrascima u sistemu zdravstvene zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 31/2021), koji je počeo sa primenom u aprilu ove godine. Prema ovom pravilniku, poslodavac više ne mora da zna zbog koje bolesti je zaposleni na bolovanju, odnosno obrazac o privremenoj sprečenosti za rad ne treba da sadrži šifru bolesti. Razlog za donošenje ovakvog pravilnika je obezbeđivanje veće zaštite podataka o ličnosti jer podaci o šifri bolesti zaposlenog predstavljaju preveliko zadiranje u privatnost građana. Imajući u vidu da je šifarnik bolesti javno dostupan, poslodavac veoma lako može dobiti informacije o vrsti bolesti zaposlenog, koje su poverljive prirode. Uostalom, te informacije poslodavcu nisu ni potrebne jer je dovoljno da bude obavešten o postojanju privremene sprečenosti kao i o periodu u kom će zaposleni biti odsutan sa posla. Osnovni cilj novog pravilnika jeste…

Detaljnije