Da li ste ikada bili u situaciji gde ste osetili da niste dobili odgovarajuću medicinsku pažnju?

Da li su vas mučila nepravilno dijagnostikovana stanja ili nedostatak informacija o vašem zdravstvenom stanju?

Ili ste možda doživeli situaciju gde je vaše zdravstveno stanje postalo ozbiljnije zbog grešaka u tretmanu?

Ukoliko jeste, ovaj članak će vam biti od koristi da ubuduće izbegnete ovakve situacije, kao i da ostvarite naknadu pretrpljene štete usled neadekvatno pružene zdravstvene usluge.

1. Zakon o pravima pacijenata: Osnovni pregled

Zakon o pravima pacijenata predstavlja ključni pravni dokument koji štiti prava pacijenata tokom medicinskih tretmana i pruža im zaštitu u odnosu na zdravstvene ustanove i njihove zaposlene.
Glavni cilj ovog zakona jeste da se osigura da pacijenti budu informisani, zaštićeni i da imaju pravo da donose informisane odluke o svojoj medicinskoj nezi.

2. Prava pacijenata prema Zakonu o pravima pacijenata

Zakon o pravima pacijenata garantuje pacijentima niz osnovnih prava kako bi se osiguralo da dobiju najbolju moguću medicinsku negu.

Sledi pregled svih prava zagarantovanih ovim zakonom:

1. Pravo na dostupnost zdravstvene zaštite

Pacijent ima pravo na kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu u skladu sa svojim zdravstvenim stanjem, kao i resursima zdravstvenog sistema.
To znači da, čak i kada živite u ruralnim delovima Srbije i ma koliko god udaljeni bili od glavnog grada, morate imati obezbeđen pravovremen pregled i adekvatno lečenje.

2. Pravo na informacije

Pacijent ima pravo na informacije o svom zdravstvenom stanju, zdravstvenim uslugama i načinima korišćenja tih usluga, kao i na informacije o pravima iz zdravstvenog osiguranja.
To znači npr. da kada vas prime u bolnicu radi operacije slepog creva, pre pristanka na istu imate pravo da vam lekar detaljno objasni šta će se desiti u toku procedure, koji su njeni rizici, i da li postoje alternativni tretmani.
Na ovaj način, osigurano vam je da donesete informisanu odluku o svom lečenju.

3. Pravo na preventivne mere

Pacijent ima pravo na odgovarajuće zdravstvene usluge za očuvanje i unapređenje zdravlja, prevenciju bolesti i rano otkrivanje poremećaja zdravlja.
Pa tako, ukoliko imate genetsku predispoziciju da razvijete npr. srčano oboljenje, imate pravo na redovne preventivne preglede zahvaljujući kojima bi se mogle pravovremeno identifikovati eventualne promene u vašem zdravstvenom stanju.

4. Pravo na kvalitet pružanja zdravstvene usluge

Pacijent ima pravo na pravovremene i kvalitetne zdravstvene usluge u skladu sa zdravstvenim stanjem i profesionalnim standardima.
To bi recimo podrazumevalo redovno informisanje trudnica na svakom koraku trudnoće, kao i pružanje posebne nege i podrške tokom perioda oporavka nakon porođaja. Ovo uključuje i poštovanje svih želja i potreba trudnice, kako bi se osećala sigurno i zaštićenom tokom celog procesa.

5. Pravo na bezbednost pacijenta

Pacijent ima pravo na bezbednost pružanja zdravstvene zaštite, uključujući savremene medicinske standarde i smanjenje rizika za neželjene posledice.
Npr. ukoliko imate veći broj zdravstvenih poteškoća, te zbog istih postoji šansa da vam se prepišu lekovi koji mogu biti kontraindikovani, medicinsko osoblje treba da posveti naročitu pažnju izboru adekvatnog tretmana za vas kako bi vam osiguralo bezbednu medicinsku njegu.

6. Pravo na obaveštenje

Pacijent ima pravo na informacije o svojoj dijagnozi, predloženim medicinskim merama, mogućim rizicima i alternativnim tretmanima.
Informacije vam se moraju pružiti na razumljiv način, što znači da čak iako ne govorite srpski jezik, medicinsko osoblje je dužno da pronađe način da vam sve ovo predoči na jeziku koji razumete.

7. Pravo na slobodan izbor

Pacijent ima pravo da sam izabere svog doktora, zdravstvenu ustanovu i vrstu medicinskih mera, u skladu sa zakonom.
Ako se vaše stanje može tretirati na više načina, npr. promenom životnog stila, lekovima i hirurškim zahtevom, vaš lekar je dužan da vas informiše o svim ovim opcijama, kao i njihovim prednostima i rizicima.

8. Pravo na drugo stručno mišljenje

Pacijent ima pravo da zatraži drugo stručno mišljenje o svom zdravstvenom stanju od doktora koji nije direktno uključen u njegovo lečenje.
Pa tako, ukoliko recimo ne osećate olakšanje od terapije koju trenutno dobijate, imate pravo da se konsultujete sa drugim specijalistom koji bi procenio vaše stanje i drugačiji terapijski pristup.

9. Pravo na privatnost i poverljivost

Pacijent ima pravo na poverljivost svojih ličnih podataka i zdravstvenog stanja, uključujući zaštitu privatnosti tokom pregleda i tretmana.
To znači da svi vaši medicinski podaci, dijagnoze i druge informacije o vašem stanju mogu biti deljene samo sa odobrenim zdravstvenim radnicima i nijednom drugom osobom, osim ukoliko vi na to pristanete.

10. Pravo na pristanak

Pacijent ima pravo da odlučuje o svim aspektima svog lečenja i zdravlja, što znači da je  pristanak pacijenata neophodan za sve medicinske mere, osim u izuzetnim situacijama kada je rizik po život drugih velik.
Važno je napomenuti da je svaki pristanak koji ste dali moguće opozvati pre započinjanja sprovođenja medicinske mere.

11. Pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju

Pacijent ima pravo da uvidi svoju medicinsku dokumentaciju i dobije kopiju iste.
To uključuje sve relevantne medicinske izveštaje, nalaze laboratorijskih testova i dijagnostičke slike.

12. Pravo na poverljivost podataka o zdravstvenom stanju pacijenta

Podaci o zdravstvenom stanju pacijenta moraju biti strogo poverljivi i koriste se samo u svrhu pružanja zdravstvene zaštite.
Drugim rečima, čak i ukoliko sa svojim lekarom podelite intimne informacije o svom zdravstvenom stanju, isti taj lekar ne bi smeo te podatke da deli sa drugim osobama bez vašeg pristanka.

13. Pravo pacijenta koji učestvuje u medicinskom istraživanju

Ovo pravo obuhvata:

 • pristanak punoletnog i poslovno sposobnog pacijenta na medicinsko istraživanje.
 • pravo da pre toga bude detaljno obavešten o svrsi, cilju, procedurama, očekivanim rezultatima, mogućim rizicima i neprijatnostima istraživanja.
 • slobodno povlačenje pristanka na učešće
 • pristanak zakonskog zastupka na medicinsko istraživanje koje uključuje dete ili osobu lišenu poslovne sposobnosti

14. Pravo deteta u stacionarnim zdravstvenim ustanovama

Dete koje se leči u bolnici ima pravo na pratnju uz prisustvo jednog od roditelja, usvojitelja ili staratelja, pravo na posete, kao i pravo na igru, rekreaciju i obrazovanje.

15. Pravo pacijenta da na sopstvenu odgovornost napusti stacionarnu zdravstvenu ustanovu

Pacijent ima pravo da napusti zdravstvenu ustanovu na sopstvenu odgovornost, uz pismenu izjavu o nameri napuštanja.
Izuzetak mogu biti određeni slučajevi predviđeni zakonom, kao npr. psihički poremećaju koji dovode do potencijalno opasnih ponašanja ili slučajevi infektivnih bolesti koje predstavljaju rizik za javno zdravlje.

16. Pravo na olakšavanje patnji i bola

Pacijent ima pravo na olakšavanje patnje i bola u skladu sa stručnim standardima i etičkim principima, uključujući terapiju bola i humane palijativne metode.
Ukoliko vam ovo zvuči kao da u Zakon o pravima pacijenata postoji osnova za pravo na eutanaziju, to ipak nije slučaj sa ovom odredbom.

17. Pravo na poštovanje pacijentovog vremena

Pacijent ima pravo na zakazivanje medicinskih pregleda, dijagnostičkih procedura i drugih mera u najkraćem mogućem roku, ako nije moguće pružiti ih odmah.

Blagovremenost se takođe ogleda i u obavezi zdravstvene ustanove da:

 • izvrši određenu proceduru
 • obezbedi mišljenje konzilijuma lekara odmah ili u najkraćem mogućem roku
 • obezbedi pacijenata o promenama u zakazanim zdravstveni uslugama

18. Pravo na prigovor

U slučaju nezadovoljstva tretmanom ili pruženom negom, pacijenti imaju pravo da podnesu prigovor i da se za njihov slučaj razmotri.

19. Pravo na naknadu štete

I konačno, pacijent ima pravo na naknadu štete usled stručne greške zdravstvenog radnika, bez obzira na krivicu.

Ovo pravo na naknadu štete regulisano je opštim pravilima o odgovornosti za štetu i ne može biti ograničeno ili unapred isključeno.
I to nas dovodi do najvažnije sekcije koja se tiče prava pacijenata…

3. Povreda prava pacijenata i postupci u slučaju povrede

1. Obaveze zdravstvenih radnika

Pre nego što se dotaknemo teme povrede prava pacijenata, važno je da razumemo koje su to uopšte obaveze zdravstvenih radnika.

Neke od najvažnijih obaveza su:

 • Obaveza odnosa prema pacijentima sa osećajem odgovornosti i razumevanja
 • Obaveza da rizik u pružanju zdravstvenih usluga svedu na minimum
 • Obaveza da leče pacijenta na način koji je u njegovom najboljem interesu i u skladu sa njegovim pristankom
 • Obaveza na nediskriminatorno ponašanje i jednak tretman svih pacijenata
 • Obaveza čuvanja i poštovanja poverljivih informacija pacijenata
 • Obaveza da informišu pacijente o zdravstvenim uslugama

2. Povrede prava pacijenata i pravni procesi

Ukoliko pacijenti smatraju da su im povređena prava prema Zakonu o pravima pacijenata, postoji nekoliko koraka koje mogu preduzeti.
Prvi korak bi trebao da bude kontaktiranje medicinske ustanove kako bi se problem rešio putem komunikacije i pregovora.
Ukoliko ovo ne dovede do rešenja problema, pacijent ima pravo da podnese formalni prigovor.

Odgovornost za narušavanje profesionalnih standarda se razmatra u disciplinskom procesu kod odgovarajuće komore, tokom rutinskog i vanrednog nadzora nad profesionalnim performansama
U slučaju ozbiljne povrede prava pacijenata ili neuspelog disciplinskog postuppka, savetuje se da pacijent potraži pravnu pomoć kod advokata za medicinsko pravo, te da pravdu ostvari putem građanskih i krivičnih pravnih procesa.
To može da obuhvata podnošenje tužbe za naknadu štete zbog npr. pogrešnog lečenja, u slučajevima kada je lekar namerno naneo štetu.

3. Sankcije za kršenje prava pacijenata

Zakon o pravima pacijenata predviđa niz kaznenih odredbi za kršenje prava predviđenih ovim zakonom.

Tu, između ostalog, spadaju sankcije za:

 • Ograničavanje pacijentovo prava na slobodan izbor lekara
 • Primenjivanje medicinskih mera bez pristanka pacijenta ili protivno njegovoj volji
 • Ograničavanje pacijentovog uvida u sopstvenu medicinsku dokumentaciju
 • Nepravilno rukovanje podacima iz medicinske dokumentacije
 • Uskraćivanje informacija pacijentu

Kažnjeni mogu biti zdravstvena ustanova, kao i njeni zdravstveni radnici.

4. Zaštita prava pacijenata uz pomoć advokata za medicinsko pravo

Marija, 50-godišnja žena, primetila je da ima upornu bol u stomaku i mučninu koja ne prolazi. Odlučila je da poseti svog porodičnog lekara kako bi potražila medicinsku pomoć.
Međutim, nakon detaljnog pregleda, lekar nije dao nikakve dalje preporuke i rekao joj je da „će bol verovatno proći sam od sebe“.
Nedelje su prolazile, a Marijina bol i mučnina nisu prestajali. Osećala se sve lošije i nije znala šta da radi.

Nakon nekoliko nedelja, odlučila je da se posavetuje sa drugim lekarom. Novi lekar je odmah prepoznao ozbiljnost situacije i poslao Mariju na dodatne testove.
Testovi su otkrili da Marija zapravo ima ozbiljan gastrointestinalni problem koji zahteva hitnu terapiju.
Nažalost, zbog prvobitnog nepružanja odgovarajuće zdravstvene usluge, njen problem je postao ozbiljniji i zahtevao je intenzivnije lečenje.

Da li vam ovo zvuči poznato? Da li ste se možda našli u sličnoj situaciji pri korištenju zdravstvene usluge?
Ukoliko je odgovor na ova pitanja pozitivan, od koristi vam mogu biti usluge advokata za medicinsko pravo.
Evo nekoliko načina na koje advokati za medicinsko pravo mogu pomoći pacijentima:

Advokati mogu pružiti pacijentima detaljne informacije o njihovim pravima prema Zakonu o pravima pacijenata. Ovo uključuje objašnjenje ključnih tačaka zakona, kako bi pacijenti bolje razumeli svoje pravne zaštite i odgovornosti.

U slučajevima povrede prava pacijenata, advokati mogu delovati kao posrednici između pacijenata i medicinskih ustanova. Njihova stručnost omogućava im da pregovaraju sa medicinskim osobljem ili administracijom kako bi postigli rešenje koje zadovoljava interese pacijenta.

Advokati za medicinsko pravo mogu pomoći pacijentima u pravilnom podnošenju prigovora ili tužbi u slučajevima ozbiljne povrede prava. Oni će pripremiti neophodnu dokumentaciju, pravilno sastaviti prigovor ili tužbu i predstavljati pacijenta tokom pravnog procesa.

Zaključak

Kao što možete da vidite, Zakon o pravima pacijenata obezbeđuje prava i zaštitu pacijenata tokom medicinskih postupaka.
Razumevanje ovog zakona može biti od suštinskog značaja za pacijente koji su pretrpili štetu pri korištenju zdravstvenih usluga, uz naravno odgovarajuću pomoć advokata za medicinsko pravo.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button