Da li ste ikada kao pacijent uvideli da je zdravstveni radnik učinio stručnu grešku prilikom vašeg lečenja? Na izgled, svi bismo u glas rekli da jesmo, međutim pojam lekarske greške ipak je mnogo kompleksniji nego svakodnevna reč. U ovom blogu ćemo se baviti posledicom stručne greške ukoliko se desila i koja prava imate, odnosno da li imate pravo na naknadu štete.

 

Kako je regulisana naknada štete usled lekarske greske?

Naknada štete usled lekarske greške je regulisana kako opštim tako i specijalnim propisom. Naime Zakonom o pravima pacijenata u članu 31 je određeno da pacijent koji zbog stručne greške zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika, u ostvarivanju zdravstvene zaštite pretrpi štetu na svom telu, ili se stručnom greškom prouzrokuje pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja, ima pravo na naknadu štete prema opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Upravo iz ovog člana u lex specialis-u kakav je Zakon o pravima pacijenata, upućeni smo na opšta pravila iz Zakona o obligacionog odnosa. Ukoliko pretrpite štetu usled stručne greške lekara zaposlenog u klinici ili drugoj ustanovi koja pruža zdravstvenu zaštitu, odgovornost za štetu će se utvrđivati na relaciji vi kao oštećeni i klinika. Odgovornost klinike za štetu koju je pacijent pretrpeo stručnom greškom lekara zaposlenog ili angažovanog u klinici se zasniva na opštim pravilima o odgovornosti za drugog, koji su regulisani članovima 170 i 171 ZOO, jer klinika ili druga zdravstvena ustanova odgovara za štetu koju su učinili njeni zaposleni. Odgovornost je zasnovana na krivici lekara, odnosno zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi.

Zdravstvena ustanova odnosno svaki njen zaposleni koji pruža zdravstvenu zaštitu je dužan da prilikom vršenja svojih dužnosti u obavljanju profesionalne delatnosti postupa sa povećanom pažnjom odnosno sa pažnjom prema pravilima struke i pažnjom dobrog stručnjaka shodno članu 18 Zakona o obligacionim odnosima.

Kako poslodavac odgovora za svoje radnike, tako će i zdravstvena ustanova odgovarati za štetu koju je usled stručne greške pričinio lekar pacijentu.

Autor Marko Petkovic

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button