Uredno vođenje zdravstvene dokumentacije i evidencija jedan je od ključnih uslova za pružanje zdravstvene zaštite i predstavlja osnov za funkcionisanje integrisanog zdravstvenog informacionog sistema.

Zdravstvena dokumentacija i evidencije imaju brojne, veoma važne funkcije, te služe, ne samo za praćenje zdravstvenog stanja pacijenta, već i za praćenje i proučavanje zdravstvenog stanja stanovništva, faktora rizika iz životne sredine, resursa u oblasti zdravstvene zaštite, za unapređenje kvaliteta i finansiranje zdravstvene zaštite, sprovođenje statističkih i naučnih istraživanja, informisanje javnosti, izvršavanje međunarodnih obaveza u oblasti zdravstva, kao i za razvoj sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Posebna pažnja posvećuje se rukovanju medicinskom dokumentacijom, imajući u vidu da ona sadrži podatke koji bi trebalo da uživaju najveću zaštitu.

Iako propisi predviđaju visok stepen zaštite medicinske dokumentacije, u praksi nisu retki slučajevi kada dolazi do zloupotrebe, ili češće, do slučajne greške prilikom rukovanja medicinskom dokumentacijom.

Tako, u praksi često imamo sledeće situacije:

  1. dostavljanje medicinske dokumentacije pogrešnom pacijentu, zamenom papira prilikom predaje;
  2. slanje medicinske dokumentacije na pogrešnu email adresu;
  3. zamena podataka prilikom izrade medicinske dokumentacije (primer: pacijent dobije dokumentaciju sa svojim ličnim podacima ali sa rezultatima drugog pacijenta, što izaziva zabludu u pogledu zdravstvenog stanja, tako da lice koje je potpuno zdravo misli da ima tešku bolest, i obrnuto, što može dovesti do teških posledica).

U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva („Službeni glasnik RS“, br. 123/2014, 106/2015, 105/2017, 25/2019 – dr. zakon), sve zdravstvene ustanove, privatna praksa kao i druga pravna lica dužni su da vode zdravstvenu dokumentaciju i evidencije, na način i po postupku kao i u rokovima utvrđenim zakonom, što predstavlja sastavni deo njihovog stručno-medicinskog rada.

Šta je u stvari medicinska dokumentacija?

To je svaki dokument koji sadrži zapažene, merljive i ponovljive nalaze dobijene prilikom pregleda pacijenta, kao i laboratorijske i dijagnostičke testove, procene ili dijagnostičke formulacije. Medicinska dokumentacija hronološki beleži brigu o pacijentu, podržava dijagnostiku ili razloge posete zdravstvenoj ustanovi, potkrepljuje preventivne postupke, skrining, postupke lečenja i precizno ih dokumentuje. S obzirom na to da je medicinska dokumentacija i sudsko-medicinski dokument, ona mora biti potpuna, tačna i dostupna. Takođe, ona predstavlja i grupu sredstava za usklađeno evidentiranje i prikupljanje podataka o događajima i aktivnostima u sistemu zdravstvene zaštite.

Medicinska dokumentacija neizostavno u sebi sadrži i podatke o ličnosti, a to je svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice, bez obzira na oblik u kome je izražena i na nosač informacije (papir, traka, film, elektronski medij), nevezano za to po čijem nalogu, u čije ime, odnosno za čiji račun je informacija pohranjena, datum nastanka informacije, mesto pohranjivanja informacije, način saznavanja informacije (neposredno, putem slušanja, gledanja i sl., odnosno posredno, putem uvida u dokument u kojem je informacija sadržana i sl.) i bez obzira na drugo svojstvo informacije.

Podaci o ličnosti koji su sadržani u medicinskoj i zdravstvenoj dokumentaciji, obrađuju se u skladu sa načelima zaštite podataka o ličnosti, a to pretpostavlja zakonitu, primerenu i srazmernu obradu podataka o ličnosti, koji moraju biti tačni, ažurni i na odgovarajući način zaštićeni od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe. Podaci iz medicinske dokumentacije pacijenta predstavljaju naročito osetljive podatke o ličnosti. Iz tog razloga, zdravstvene ustanove, privatna praksa i druga pravna lica, dužni su da prikupljanje i obradu podataka o ličnosti pacijenta vrše na način kojim se obezbeđuje ostvarivanje prava na privatnost i prava na poverljivost podataka o ličnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava pacijenata i zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Zdravstvene ustanove, privatna praksa i druga pravna lica, kao i nadležni zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik i drugo ovlašćeno lice, koji vode medicinsku dokumentaciju i evidencije, dužni su da čuvaju medicinsku dokumentaciju i evidencije pacijenata od neovlašćenog pristupa, uvida, kopiranja i zloupotrebe, nezavisno od oblika u kome su podaci iz medicinske dokumentacije sačuvani (papir, mikrofilm, optički i laser diskovi, magnetni mediji, elektronski zapisi i dr.).

Ko sve ima pravo uvida u medicinsku dokumentaciju?

Zakon o pravima pacijenata („Službeni glasnik RS“, br. 45/2013, 25/2019 – dr. zakon) propisuje da pacijent ima pravo uvida u svoju medicinsku dokumentaciju. U slučaju kada je pacijent dete, odnosno lice lišeno poslovne sposobnosti, pravo uvida u medicinsku dokumentaciju ima zakonski zastupnik, osim u slučaju deteta, koje je navršilo 15 godina života i koje je sposobno za rasuđivanje, koje ima pravo na poverljivost podataka koji se nalaze u njegovoj medicinskoj dokumentaciji. Dete, koje je navršilo 15 godina života i koje je sposobno za rasuđivanje, ima pravo uvida u svoju medicinsku dokumentaciju. Nadležni zdravstveni radnik, i pored zahteva deteta da se informacije o njegovom zdravstvenom stanju ne saopšte njegovom zakonskom zastupniku, dužan je da u slučaju ozbiljne opasnosti po život i zdravlje deteta, informacije o njegovom zdravstvenom stanju saopšti njegovom zakonskom zastupniku.

Članovi uže porodice pacijenta samo izuzetno imaju pravo uvida u medicinsku dokumentaciju svog člana porodice, i to ako su ti podaci od značaja za njihovo lečenje. Nadležni zdravstveni radnik može saopštiti podatke o zdravstvenom stanju pacijenta punoletnom članu uže porodice, i u slučaju kada pacijent nije dao pristanak na saopštavanje podataka o svom zdravstvenom stanju, ali je saopštavanje tih podataka neophodno radi izbegavanja zdravstvenog rizika za člana porodice.

Iz svega navedenog možemo izvesti zaključak da, i pored stroge zakonske regulative i propisanih kaznenih mera za kršenje zakonskih odredaba, postoji veliki broj mogućnosti za povredu prava na zaštitu ovih poverljivih podataka. U takvim situacijama, pacijenti se neretko odlučuju da zaštitu svojih prava ostvare pred sudom, potražujući određeni novčani iznos na ime naknade materijalne i nematerijalne štete. Zdravstvene ustanove, ordinacije privatne prakse kao i druga pravna lica koja rukuju medicinskom dokumentacijom, svesni svoje odgovornosti, često se odlučuju na zaključenje sudskih i vansudskih poravnanja, kako bi izbegli dodatne sudske troškove.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button