Publikacije

Osiguranje od opasnosti prekida rada predstavlja nezaobilazan vid zaštite u savremenom poslovanju. Do prekida rada najčešće dolazi usled događaja koje se vezuju za prirodne nepogode poput požara, poplava, udara groma, eksplozija, oluja i tome slično. Prekid rada ili smanjenje privredne aktivnosti koje nastupa kao posledica nekog od pomenutih štetnih događaja može da izazove ekonomske posledice koje su često veće nego sama materijalna šteta nastala uništenjem ili oštećenjem.

Detaljnije

Boravišne i radne dozvole za strance
Prema Zakonu o zapošljavanju stranaca, stranci koji žele da rade u Republici Srbiji moraju, pre svega, da pribave dozvolu za privremeni ili stalni boravak, kao i radnu dozvolu koja daje pravo na zakonito obavljanje delatnosti.

U Srbiji postoje dve vrste radnih dozvola:

Detaljnije

Pravne posledice neplaćanja premije osiguranja
Ugovor o osiguranju po zakonu predstavlja dvostranoobavezni i teretni ugovor pa samim tim on proizvodi obaveze za obe ugovorne strane.
Ugovarač osiguranja ima obavezu da plati cenu odnosno premiju (doprinos) osiguranja, dok osiguravač preuzima rizik obuhvaćen osiguranjem iz čega proizilazi njegova obaveza na određene novčane isplate ukoliko dođe do ostvarenja osiguranog rizika (naknada štete, osigurana suma, naknada troškova).

Detaljnije

Lekarska greška

Lekarska greška, kao centralni pojam medicinskog prava, predstavlja postupanje lekara protivno pravilima medicinske struke ili nepoštovanje pravila koja čine medicinski standard. Specifičnost profesije, koja u osnovi ima zaštitu zdravlja i života ljudi, utiče na to da lekarske greške imaju veću težinu od grešaka koje se mogu javiti u drugim profesijama.

Detaljnije

Podosiguranje se javlja kod osiguranja imovine i postoji u slučaju kada je osigurana suma manja od vrednosti osigurane stvari. Podosiguranje može postojati u trenutku zaključenja ugovora o osiguranju ili može nastati kasnije tokom trajanja ugovora. Naime, može se desiti da osiguranik zaključi ugovor na manju sumu osiguranja nego što iznosi vrednost osigurane stvari kako bi plaćao manju premiju osiguranja.

Detaljnije

Franšiza u osiguranju
Franšiza je učešće u šteti od strane osiguranika, a može biti izraženo kao procenat nastale štete ili u određenom apsolutnom iznosu. Franšize su standardne stavke u kasko osiguranju.

Razlikuju se integralna franšiza – do iznosa franšize štete se ne isplaćuju od strane osiguravajuće kuće, a iznosi koje prelaze integralnu franšizu se pokrivaju osiguranjem, zatim odbitna franšiza, kod koje osiguranik učestvuje u svakoj šteti do određenog iznosa, proporcionalna franšiza kod koje osiguranik učestvuje u svakoj šteti u određenom procentu.

Detaljnije