Prerade autorskih dela smatraju se autorskim delom ako ispunjavaju uslove koji se traže za autorska dela, odnosno da se radi originalnoj duhovnoj tvorevini autora, izraženoj u određenoj formi, bez obzira na umetničku, naučnu ili drugu vrednost dela, njegovu namenu, veličinu, sadržinu i način ispolјavanja, kao i dopuštenost javnog saopštavanja njegove sadržine.

Delo prerade je delo u kome su prepoznatlјivi karakteristični elementi prerađenog (izvornog) dela (muzičke obrade, aranžmani, adaptacije i drugo), a zaštita autorskog dela prerade ni na koji način ne ograničava prava autora izvornog dela.

Autor izvornog dela ima pravo na ekonomsko iskorišćavanje svog dela. Pravo na korišćenje svog dela sticaocu može ustupiti u celini ili delimično, ustupajući sva ili pojedina prava na iskorišćavanje svog dela, teritorijalno i vremenski ograničeno ili neograničeno, a sve po sopstvenom izboru.

Tako, na primer autor pisanih dela može sticaocu ustupiti prava na korišćenje teksta dela, jednog njegovog dela ili više delova. Pravo korišćenja teksta dela u celosti ili njegovih odlomaka, ne daje pravo sticaocu na preradu izvornog dela koje je predmet ustupanja, već samo pravo na njegovo korišćenje u izvornom obliku u skladu sa dogovorenim ograničenjima. Pravo prerade dela je moralno pravo autora, a autor ima isključivo pravo da štiti integritet svog dela, i to naročito da daje dozvolu za preradu svog dela.

Ukoliko sticalac želi da prilagodi izvorno delo, tako što će izmeniti tekst pisanog dela, za takvu izmenu mora dobiti izričitu, nedvosmislenu, pisanu saglasnost autora izvornog dela.

Osim prava na ekonomsko iskorišćavanje svog dela, autor izvornog dela ima pravo i na ekonomsko iskorišćavanje dela koje je nastalo preradom njegovog dela, što je takođe bitan aspekt koji je prilikom pribavljanja prava na korišćenje izvornog dela u cilju stvaranja prerađenog dela, potrebno regulisati ugovorom između autora i sticaoca.

Bojana Veselinović

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button