Da li ste nedavno pretrpeli štetu usled lekarske greške i pitate se da li imate pravo na naknadu štete?

Da li vas bes i osećaj nemoći obuzimaju dok se borite sa posledicama medicinskog nemara?

I najvažnije, da li ste spremni da preduzmete korake kako biste osigurali da lekar ili medicinska ustanova budu odgovorni za svoje postupke?

Znamo da je suočavanje sa lekarskom greškom emocionalno izazovno iskustvo, i da se u takvim trenucima osećate preplavljeni besom, strahom i nemoći.

Vaša potreba za pravdom i zaštitom vaših prava je sasvim opravdana, i kroz ovaj tekst, želimo da vam pružimo informacije i podršku kako biste znali kako da ostvarite svoje pravo na naknadu štete i osigurate da odgovorni zaista budu pozvani na odgovornost.

1. Šta je lekarska greška?

Lekarska greška ili stručna greška predstavlja situaciju kada zdravstveni radnik ili njegov saradnik napravi ozbiljnu grešku u obavljanju svoje poslovne dužnosti pružanja zdravstvene zaštite.

Ova greška može biti rezultat nepažnje, zanemarivanja svojih profesionalnih obaveza, ili nepoštovanja pravila i veština struke kojima su obavezni da se pridržavaju.

Na primer, zamislimo situaciju da ste otišli kod svog lekara zbog jake glavobolje.

Lekar vam je zbog nedostatka vremena i u žurbi postavio pogrešnu dijagnozu i propisao terapiju za migrenu, ali se ispostavilo da imate ozbiljan problem sa visokim pritiskom.

Ukoliko ste zbog toga doživeli ozbiljan napad ili moždani udar, možete da tužite lekara zbog lekarske greške i tražite naknadu štete zbog psihofizičkih posledica koje ste pretrpili kao rezultat njegove greške.

Drugim rečima, ukoliko lekarska greška dovede do povrede, oštećenja, pogoršanja zdravlja ili gubitka dela tela pacijenta, pacijent ima pravo na naknadu štete u slučaju lekarske greške.

2. Kako mogu tražiti da se utvrdi odgovornost u slučaju lekarske greške?

Odgovornost u slučaju lekarske greške je moguće utvrditi putem različitih postupaka, uključujući:

 • Disciplinski postupak
 • Parnični postupak
 • Krivični postupak

Disciplinski postupak se vodi pred nadležnim organom komore, ali ne radi naknade štete koju je pretrpio pacijent, već primarno sa ciljem sankcionisanja zdravstvenih radnika za njihovo ponašanje u vezi sa stručnom greškom.

Sa druge strane, i parnični i krivični postupak se mogu baviti materijalnom naknadom, s tim da se u krivičnom postupku utvrđuje i krivična odgovornost.

3. Kako ostvariti pravo na naknadu štete

Prvi korak u ostvarivanju prava na naknadu štete čini sakupljanje svih relevantnih medicinskih izveštaja, dijagnostičkih testova, i drugih dokaza koji potvrđuju lekarsku grešku i štetu koja je nastala usled nje.

Kako se medicinski stručnjaci često razilaze u mišljenjima o tome da li je neka situacija rezultat lekarske greške ili prirodnog tok medicinskog tretmana, a lekari i bolnice imaju snažnu pravnu podršku i osiguranje koje ih štiti od odgovornosti, vaš drugi korak bi uvek trebao biti konsultacija sa advokatom za medicinsko pravo.

Advokat specijalizovan za medicinsko pravo ima duboko razumevanje medicinske prakse, razume kako da pravilno koristi medicinsku dokumentaciju kao dokazno sredstvo i ima dugogodišnje iskustvo u vremenski zahtevnim slučajevima lekarskih grešaka.

Iz tog razloga, najbolje bi bilo da uz njegovu pomoć utvrdite prvo da li postoji osnova za tužbu, a zatim da uz pomoć advokata podnesete tužbu protiv odgovornih strana, bili to lekari, medicinske ustanove ili neko treći.

4. Kako dokazati lekarsku grešku?

Lekarske greške se mogu dogoditi iz dva razloga:

 • Namerno postupanje: To znači da je lekar svesno i sa namerom napravio grešku prema pacijentu. Ovakve situacije su retke i obično povezane sa neetičkim ponašanjem.
 • Nepažnja: Ovo je češći uzrok lekarskih grešaka. Nepažnja se javlja kada lekar ili medicinsko osoblje nepravilno postupaju, ali ne sa namerom da naude pacijentu. To može biti rezultat distrakcije, umora, preopterećenosti ili nedovoljnog pažljivog razmatranja pacijentovog slučaja.

Što se dokazivanja lekarske greške tiče, potrebno je pokazati da postoji uzročna veza između nepažljivog postupanja lekara i štetnih posledica za pacijenta.

Osim toga, bitno je da postupanje lekara ili medicinskog osoblja odstupa od uobičajenih i prihvatljivih standarda pružanja zdravstvene zaštite, što znači da su postupili na način koji se smatra nepravilnim ili nesavesnim prema struci.

Da bi se utvrdilo postojanje greške i odgovornost lekara, često se sprovodi medicinsko veštačenje. Sud može poveriti ovakvo veštačenje stručnom lekaru pojedincu ili stručnoj ustanovi kako bi se donela pravilna odluka o odgovornosti.

5. Za šta sve mogu dobiti naknadu štete zbog lekarske greške?

Moguće vrste naknade štete koje se mogu ostvariti u slučajevima lekarskih grešaka obuhvataju kako materijalnu tako i nematerijalnu štetu.

1.Materijalna šteta

Materijalna šteta obuhvata one gubitke koji se odnose na imovinsku sferu pacijenta. To uključuje:

 • Troškove lečenja i rehabilitacije lekarske greške, uključujući troškove operacija, medicinskih tretmana, terapija, i sl.
 • Izgubljene zarade, ako pacijent privremeno ili trajno nije u mogućnosti da radi zbog posledica lekarske greške.
 • Buduća smanjenja vrednosti imovine, ako lekarska greška dovodi do istih

2.Nematerijalna šteta

Nematerijalna šteta sastoji se od štete na nematerijalnim dobrima osobe, tj. utiče na njen emocionalni i psihološki aspekt. To uključuje:

Fizički bol koji pacijent doživljava usled lekarske greške.
Duševni bol i emocionalne patnje zbog umanjenja opšte životne aktivnosti
Strah i emocionalni stres
Duševni bol zbog naruženosti
Duševni bol zbog teškog invaliditeta bliskog lica / člana porodice

Visina naknade za nematerijalnu štetu zavisi od različitih faktora, uključujući težinu i trajanje pretrpljenih bolova, buduće bolove, procenat umanjenja opšte životne aktivnosti, uzrast oštećenog pacijenta, opšte zdravstveno stanje, vrstu i karakter povreda i druge okolnosti konkretnog slučaja. U Republici Srbiji, novčani iznosi dosuđeni na ime naknade nematerijalne štete obično su niži nego u zapadnim zemljama, gde pacijenti mogu dobiti znatno veće iznose naknade.

6. Koliko iznos naknade štete mogu dobiti zbog lekarske greške?

Visina naknade za nematerijalnu štetu zavisi od različitih faktora, uključujući:

 • težinu i trajanje pretrpljenih bolova
 • buduće bolove
 • procenat umanjenja opšte životne aktivnosti
 • uzrast oštećenog pacijenta
 • opšte zdravstveno stanje
 • vrstu i karakter povreda
 • druge okolnosti konkretnog slučaja

Generalno, iznosi variraju od nekoliko desetina hiljada do nekoliko miliona dinara.

Sa druge strane, novčani iznosi dosuđeni na ime naknade nematerijalne štete u Srbiji obično su niži.

Zaključak

Kao što vidite, mnogi faktori čine proces dobijanja slučaja zbog lekarske greške izazovnim.

Međutim, to ne znači da pacijenti ne treba da traže pravdu u slučajevima gde smatraju da su pretrpeli štetu usled nemara medicinskog osoblja.

Pravna podrška i pravilan pristup mogu pomoći u ostvarivanju prava na naknadu štete, mada je važno biti svestan izazova koji vas mogu čekati.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button