Želite da otvorite sopstvenu medicinsku praksu u Srbiji?

Stručni ste i entuzijastični da pružite kvalitetnu zdravstvenu zaštitu svima kojima je potrebna, ali niste sigurni kako se nositi sa zakonskim aspektima, uslovima i silnom dokumentacijom?
Ukoliko se pronalazite u ovom opisu, na pravom ste mestu.

U ovom tekstu, detaljno ćemo razmotriti ko sve može biti osnivač ordinacije, koje vrste medicinskih ustanova su moguće, kao i koje sve korake treba preduzeti pri otvaranju privatne medicinske ordinacije-
Pa hajde da pređemo na stvar!

1. Pravni propisi relevantni za otvaranje privatne medicinske ordinacije

Imajući u vidu da je primarna delatnost privatnih medicinskih ordinacija pružanje zdravstvene zaštite, sasvim je logično da je njihov rad najvećim delom regulisan Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Pored Zakona, rad privatnih medicinskih ordinacija u Srbiji detaljnije reguliše i Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti.

Konačno, kada govorimo o privrednom i poreskopravnom aspektu poslovanja privatnih medicinskih ordinacija, u Srbiji se na privatne klinike odnose propisi koji se tiču preduzetništva.

Pa tako, njihovo poslovanje delimično uređuju i sledeći zakoni:

 • Zakon o porezu na dohodak građana
 • Zakona o privrednim društvima
 • Zakon o fiskalizaciji
 • Zakon o radu

2. Ko može osnovati privatnu medicinsku ordinaciju?

Privatnu medicinsku ordinaciju može osnovati:

 • Fizičko lice;
 • Pravno lice

Osim toga, važno je znati da privatnu medicinsku ordinaciju mogu osnovati samo nezaposleni zdravstveni radnik i zdravstveni radnik koji koristi starosnu penziju.
To znači da ukoliko ste u trenutku osnivanja zaposleni negde drugo, nećete biti u mogućnosti da sprovedete postupak osnivanja dok taj anganžman ne okončate.

3. Koje vrste privatnih medicinskih ordinacija je moguće osnovati u Srbiji?

Vrste Privatnih Ordinacija1 U Srbiji je moguće osnovati:

– lekarsku ordinaciju (opštu, specijalističku i užespecijalističku)
– ordinaciju dentalne medicine (opštu i specijalističku)
– polikliniku
– laboratoriju (za biohemiju sa hematologijom i imunohemijom, mikrobiologiju sa virusologijom, patohistologiju sa citologijom)
– apoteku privatne prakse
– ambulantu, za zdravstvenu negu i rehabilitaciju
– laboratoriju za zubnu tehniku

4. Koji su uslovi za otvaranje privatne medicinske ordinacije u Srbiji?

Kako Otvoriti Privatnu Ordinaciju U Srbiju1

 

 

Uslovi za otvaranje privatne medicinske ordinacije u Srbiji su sledeći:

 • Morate imati odgovarajuće obrazovane i licencirane zdravstvene radnike, uključujući lekare i medicinske tehničare, zaposlene na stalnom radnom mestu.
 • Trebate obezbediti odgovarajuću opremu, uključujući dijagnostičke alate i medicinske uređaje, koji su potrebni za sigurno i moderno pružanje usluga u vašoj medicinskoj ordinaciji.
 • Treba da imate odgovarajuće prostorije koje ispunjavaju zahteve za obavljanje medicinske delatnosti koju nameravate pružiti.
 • Morate obezbediti potrebne lekove i medicinska sredstva u skladu sa vrstom zdravstvene delatnosti koju želite obavljati.
 • Evo malo detaljnijeg preseka svake od ovih tačaka:

1. Kadrovski uslovi za otvaranje privatne medicinske ordinacije u Srbiji

Ako niste lekar, ali želite otvoriti određenu medicinsku ordinaciju, morate pronaći lekare sa odgovarajućim specijalizacijama kako bi vršili funkciju osnivača ordinacije.

Drugim rečima, ako npr. želite otvoriti ginekološku ordinaciju, morate pronaći najmanje jednog ginekološkog specijalistu.

U određenim slučajevima, moraćete zaposliti i medicinske sestre ili tehničare sa odgovarajućom stručnom spremom. Takav slučaj imamo kod otvaranja ambulante za opštu zdravstvenu negu, uključujući terapiju, previjanje i merenje pritiska, kao i kućnu negu.

Zapošljavanje stručnjaka iz iste oblasti, a koji već rade u drugim ustanovama, je moguće putem zaključivanja ugovora o dopunskom radu.

2. Prostorni uslovi za otvaranje privatne medicinske ordinacije u Srbiji

Prostor za ordinaciju mora zadovoljiti određene zahteve. Izdvojićemo par najvažnijih za potrebe ovog članka:

 • Moraju se koristiti materijali koji obezbeđuju dobru izolaciju od toplote, vlage i buke.
 • Ordinacija treba biti povezana sa telefonijom i električnom mrežom i treba obezbediti grejanje.
 • U svim prostorijama ordinacije, temperatura mora biti između 18 i 25 stepeni Celzijusa tokom cele godine.
 • Podovi i zidovi ordinacije moraju biti izrađeni od materijala koji se lako može očistiti.
 • Minimalna kvadratura ordinacije mora biti 10 kvadratnih metara, a prostorije za medicinske intervencije moraju biti najmanje 16 kvadratnih metara.
 • Treba obezbediti poseban prostor za skladištenje medicinske opreme i sredstava za održavanje higijene, kao i garderobu za osoblje.
 • Radni prostori i toaleti moraju imati toplu i hladnu vodu.
 • Ordinacija mora biti dobro osvetljena prirodnom i veštačkom svetlošću.

Zdravstveni inspektor će pregledati da li su ovi uslovi ispunjeni na osnovu priložene skice i pregleda poslovnog prostora koji je namenjen za ordinaciju.

3. Uslovi koji se tiču opreme za otvaranje privatne medicinske ordinacije u Srbiji

U dodatku Pravilnika (tzv. Listi opreme za obavljanje zdravstvene delatnosti) možete pronaći pobrojanu opremu koju trebate nabaviti pre otvaranja ordinacije.
Ova oprema ne mora biti obavezno nova, ali ako je koristite, trebate imati potvrdu da je u dobrom stanju.

4. Ostali uslovi za otvaranje privatne medicinske ordinacije u Srbiji

Pri otvaranju i tokom rada ordinacije, obavezno je da uvek imate određene količine lekove sa Liste lekova, kao i propisana sredstva za prvu pomoć i antišok terapiju.

5. Koju dokumentaciju treba da prikupim za osnivanje privatne medicinske ordinacije u Srbiji?

Za osnivanje privatne medicinske ordinacije u Srbiji, neophodno je da prikupite i priložite:

 • Fotokopiju lične karte
 • Uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
 • Uverenje o položenom državnom ispitu
 • Dokaz o stručnoj spremi (diploma, uverenje o položenom stručnom ili specijalističkom ispitu)
 • Rešenje o upisu u imenik nadležne komore
 • Licencu
 • Potvrdu od Nacionalne službe za zapošljavanje da niste zaposleni
 • Uverenje nadležnog suda da Vam nije izrečena mera zabrane rada
 • Dokaz o ispravnosti opreme
 • Atest elektro-instalacija u prostoru
 • Dokaz o pravnom osnovu korišćenja prostora
 • Skicu prostora sa tačnim merama prostorija
 • Spisak opreme za određenu zdravstvenu delatnost

Nakon prikupljanja neophodne dokumentacije, vreme je da pokrenete postupak osnivanja podnošenjem zahteva za izlazak Zdravstvene Inspekcije Ministarstva Zdravlja na teren, ali o tome nešto više u sledećoj sekciji.

6. Koji je postupak otvaranja privatne medicinske ordinacije u Srbiji?

Da biste otvorili privatnu medicinsku ordinaciju, prvo morate dobiti odobrenje Zdravstvene Inspekcije Ministarstva Zdravlja koje potvrđuje da ispunjavate sve potrebne uslove za pružanje medicinskih usluga.

Takođe, važno je da znate da Vaši zdravstveni radnici ne smeju obavljati zdravstvene usluge izvan oblasti koje su odobrene pomenutim rešenjem.

Nakon dobijanja rešenja o ispunjenju uslova za obavljanje medicinske delatnosti, privatna praksa se registruje kod Agencije za privredne registre (APR).

Privatna praksa može započeti sa radom tek nakon što bude upisana u registar APR-a (i nakon što nabavite fiskalnu kasu).

7. Zapošljavanje zdravstvenih radnika u privatne medicinske ordinacije

Privatne medicinske ordinacije u Srbiji mogu sklapati samo ugovore o radu i ugovore o dopunskom radu sa svojim zaposlenima. Isto važi i za angažovanje eksternih konsultanata koji su u stalnom radnom odnosu na drugom radnom mestu.

Osim toga, privatne medicinske ordinacije mogu angažovati zdravstvene radnike drugih specijalnosti iz drugih ustanova ili privatnih praksi, uključujući specijaliste dentalne medicine i zdravstvene radnike sa dozvolom za primenu metoda komplementarne medicine u okviru svojih delatnosti.

Ovakav vid zapošljavanja vrši se putem ugovora o saradnji.

Iako ugovore o saradnji možete samostalno sastaviti, angažovanje advokata za medicinsko pravo može biti od suštinskog značaja za pravnu sigurnost vaše privatne medicinske ordinacije. Advokat će vam pomoći da pravilno strukturirate ugovore i jasno definišete međusobne obaveze, zaduženja i prava.

8. Poreski režimi za privatne medicinske ordinacije u Srbiji

Kako Otvoriti Privatnu Ordinaciju U Srbiju3

U Srbiji, privatne medicinske ordinacije su obavezne da se pridržavaju određenih poreskih režima i obaveza kako bi regularno poslovale.

Ovo su raspoložive opcije za Vašu privatnu medicinsku ordinaciju, kada je reč o njihovom poreskopravnom poslovanju u Srbiji:

Preduzetnik Paušalac: Prednost ovog režima je da je jednostavan i administrativno manje zahtevan. Imate veću slobodu u raspolaganju novcem sa računa ordinacije, ali i veće poreske obaveze prema državi.
Preduzetnik u Sistemu Lične Zarade: Ovaj režim je složeniji u smislu vođenja poslovnih knjiga i zahteva angažovanje knjigovođe. Imate manju slobodu u raspolaganju sopstvenim finansijama, ali zato ovim režimom možete postići poreske uštede.
Preduzetnik u Sistemu Samooporezivanja: Kao što ime kaže, u ovom sistemu od ostvarenog prihoda sami sebi plaćate dažbine tj. samooporezujete se. Ovaj režim je dobar ako imate male ili neredovne prihode, jer ne morate plaćate unapred određeni paušalni porez u mesecima slabog poslovanja. Loša vest je da ćete svejedno morati odvojiti neka sredstva za vođenje poslovnih knjiga.

Bez obzira na izabrani poreski režim ili vrstu zdravstvene delatnosti, kao vlasnik ordinacije ste u obavezi da evidentirate promet putem fiskalne kase.

Zakonske odredbe zahtevaju da svako ko prodaje usluge ili proizvode građanima koristi fiskalnu kasu za evidentiranje transakcija.

I konačno, važno je napomenuti da, iako privatne medicinske ordinacije u Srbiji nisu obveznici PDV-a, svejedno možete biti obveznici određenih poreza, kao što je porez na zakup poslovnog prostora ili opreme.

Završna reč

Otaranje i vođenje privatne medicinske ordinacije u Srbiji može biti izazovan, ali i izuzetno isplativ poduhvat.

Da izbegnete potencijalne pravne probleme i osnujete privatnu medicinsku ordinaciju koja odgovara Vašim jedinstvenim potrebama, kontaktirajte advokata za medicinsko pravo.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button