Emisije štetnih gasova predstavljaju značajan ekološki i zdravstveni izazov širom sveta, a regulativa koja propisuje obaveze u vezi sa ovim emisijama igra ključnu ulogu u zaštiti životne sredine.

U Srbiji je Zakon o zaštiti vazduha taj koji definiše obaveze za privredna društva, pravna lica i preduzetnike koji mogu uticati na kvalitet vazduha ispuštanjem štetnih gasova.
Da saznate na koji način ovaj zakon reguliše obaveze postrojenja u pogledu emisija štetnih gasova, pročitajte ovaj tekst i konsultujte se sa advokatom za zaštitu životne sredine.

1. Lica koja imaju obaveze u pogledu emisija štetnih gasova

Zakon o zaštiti vazduha propisuje tri kategorije lica koja u obavljanju svoje delatnosti, a ispuštanjem štetnih gasova, mogu uticati na kvalitet vazduha.

Njih čine:

 • privredna društva,
 • druga pravna lica; i
 • preduzetnici.

Ministarstvo za zaštitu životne sredine vodi evidenciju o pripadnicima sve tri kategorije.

2. Opšte obaveze u pogledu emisija štetnih gasova

Prethodno navedene kategorija lica imaju sledeće obaveze u pogledu emisija štetnih gasova:

 • Da obezbede tehničke mere za sprečavanje ili smanjivanje emisija u vazduh;
 • Da u okviru investicionih i proizvodnih troškova planiraju troškove zaštite vazduha od zagađivanja;
 • Da prate uticaj svoje delatnosti na kvalitet vazduha i o tome vode evidenciju;
 • Da dostavljaju nadležnim organima podatke o stacionarnom izvoru zagađivanja i svakoj njegovoj promeni;
 • Da mere određene emisije putem automatskih uređaja za kontinualno merenje ili da ovlaste drugo lice za ovu aktivnost;
 • Da vode druge evidencije (npr. o vrsti i kvalitetu sirovina, goriva, otpada u procesu spaljivanja, o radu uređaja za sprečavanje ili smanjivanje emisija štetnih gasova, kao i mernih uređaja za merenja ovih emisija);
 • Da obezbede druge neophodne mere zaštite životne sredine.

Ove obaveze možemo klasifikovati kao obaveze opšteg karaktera.

Pored njih, postoje i posebne obaveze koje se odnose na lica koja se bave tačno određenim delatnostima.

3. Posebne obaveze u pogledu emisija štetnih gasova

1. Obaveze u vezi skladištenja i distribucije nafte i naftnih derivata

Sva pravna lica i preduzetnici koji se bave skladištenjem i distribucijom nafte i naftnih derivata imaju obavezu primene tehničkih mera u cilju smanjenja emisija isparljivih organskih jedinjenja.

Ove tehničke mere propisuje Ministarstvo za zaštitu životne sredine u saradnji sa Ministarstvom za poslove rudarstva i energetike, a kada govorimo o isparljivim organskim jedinjenjima, misli se na one koji potiču iz:

 • procesa skladištenja i distribucije nafte i naftnih derivata;
 • skladišnih, utovarnih i istovarnih instalacija na terminalima;
 • cisterni, utovarnih i istovarnih instalacije u maloprodajnim objektima.

Iz ovoga možemo zaključiti da je Zakon o zaštiti vazduha u Srbiji usmeren ka očuvanju kvaliteta vazduha i smanjenju negativnih uticaja na životnu sredinu.

2. Obaveze u vezi upotrebe organskih rastvarača

Svako pravno lice i preduzetnik koji proizvodnji koristi organske rastvarače, ima obavezu da primenjuje mere radi smanjenja vrednosti emisija isparljivih organskih jedinjenja ispod propisanih vrednosti.

Vlada propisuje:

 • listu industrijskih postrojenja i aktivnosti u kojima se kontrolišu emisije isparljivih organskih jedinjenja;
 • vrednosti ovih emisija pri određenoj potrošnji rastvarača;
 • ukupne dozvoljene emisije isparljivih organskih jedinjenja iz postrojenja i aktivnosti;
 • sheme tj. alternativne načine za smanjenje štetnih emisija.
 • Kao što vidite, Vlada Srbije propisuje jasne smernice i standarde kako bi se ograničilo zagađenje vazduha ovim supstancama i očuvala životna sredina.

3. Obaveze u vezi upotrebe sustanci koje oštećuju ozonski omotač

Vlada propisuje postupke za smanjenje potrošnje i upravljanje supstancama koje oštećuju ozonski omotač.

Takođe propisuje i:

 • Način postupanja sa njima nakon prestanka upotrebe proizvoda koji ih sadrže,
 • Način sakupljanja, obnavljanja, obrade i uništavanja ovih supstanci,
 • Obavezu označavanja proizvoda koji sadrže ove supstance,
 • Kontrolu emisija i način postupanja sa fluorovanim gasovima koji doprinose efektu staklene bašte.

Napomena: Najvažnije od svega je da znate da, ukoliko ste pravno lice ili preduzetnik koji se bavi ovim aktivnostima, za to morate imati odgovarajuće dozvole Ministarstva. Takođe, vaši zaposleni moraju biti sertifikovani za obavljanje ovih delatnosti.

4. Dozvole za rad fabrikama koje ispuštaju štetne gasove

Svaki novoizgrađeni ili rekonstruisani stacionarni izvor zagađivanja (čitaj: fabrika) može početi sa radom tek nakon što dobije dozvolu za rad od organa nadležnog za zaštitu životne sredine.

Kako bi fabrika dobila ovu dozvolu, potrebno je da uz zahtev priloži upotrebnu dozvolu ili tehničku dokumentaciju za izvor zagađivanja, kao i drugu neophodnu dokumentaciju.

Nadležni organ izdaje dozvolu samo ako utvrdi da su preduzete sve planirane mere zaštite vazduha i da su emisije zagađujućih materija ispod propisanih graničnih vrednosti.

5. Sertifikacija zaposlenih u fabrikama koje koriste supstance koje oštećuju ozonski omotač

Uslove, minimalne zahteve, i postupak za dobijanje, oduzimanje i obnavljanje sertifikata za zaposlene kod pravnih lica i preduzetnika u sektorima koji koriste supstance koje oštećuju ozonski omotač propisuje Vlada.
Sve prethodno navedeno primenjuje se i na fluorovane gasove sa efektom staklene bašte.
Kome su potrebni ovi sertifikati?

Ovi sertifikati su potrebni zaposlenima koji obavljaju sledeće delatnosti:

 • Instalacije,
 • održavanja ili servisiranja, kao i
 • provere ispuštanja rashladne i klimatizacione opreme, toplotnih pumpi i sistema za zaštitu od požara koji sadrže ove supstance.

Takođe, sertifikati su potrebni i zaposlenima koji sakupljaju ove supstance iz opreme i sistema, kao i zaposlenima zaduženim za isključivanje ove opreme iz upotrebe.

6. Mere sanacije i prevencije u pogledu emisija štetnih gasova

Sve fabrike i postrojanja u Srbiji moraju biti projektovana, građena, opremljena, korišćena i održavana na način koji ne emituje štetne gasove u vazduh iznad dozvoljenih granica.

U slučaju da dođe do kvara zbog kojeg se prekoračuju granične vrednosti emisije, operater je dužan da taj kvar otkloni ili da obustavi proces kako bi se emisija svela na dozvoljene granice.

Propisivanjem strogih zahteva za projektovanje, izgradnju i održavanje industrijskih postrojenja, Srbija teži ka očuvanju čistijeg vazduha i smanjenju emisija štetnih gasova.

7. Kazne za kršenje obaveza u pogledu emisija štetnih gasova

Što se tiče kazni za kršenje obaveza u pogledu emisija štetnih gasova, pravno lice koje:

 • ne primenjuje mere za smanjenje emisija isparljivih organskih jedinjenja,
 • proizvodi supstance koje oštećuju ozonski omotač,
 • uvozi/izvozi supstance koje oštećuju ozon ili fluorovane gasove bez dozvole, ili
 • nepravilno projektuje, gradi, ili održava izvore zagađivanja vazduha,

– čini privredni prestup za koji je propisana novčana kazna od 1.500.000 do 3.000.000 dinara.

Pravno lice takođe može biti kažnjeno novčanom kaznom u visini do dvadesetostrukog iznosa učinjene štete, neizvršene obaveze ili vrednosti robe koja je predmet prestupa, dok se za isti prestup može se kazniti i odgovorno lice u pravnom licu kaznom od 100.000 do 200.000 dinara.
Pored odgovornosti za privredni prestup, pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu, kao i preduzetnik može da odgovara i za prekršaje u pogledu emisija štetnih gasova.

Kada govorimo o prekršajnoj odgovornosti, za:

 • Pravno lice se propisuju novčane kazne od 500.000 do 1.000.000.
 • Odgovorno lice u pravnom licu se propisuju kazne od 25.000 do 50.000 dinara.
 • Preduzetnika važe novčane kazne od 250.000 do 500.000 dinara.

Konačno, moguće je i izricanje zaštitnih mera zabrane vršenja određenih delatnosti, odnosno zabrane vršenja određenih poslove u različitim trajanjima, u zavisnosti od lica i toga da li je učinilo privredni prestup ili prekršaj.

Advokat za zaštitu životne sredine

Na osnovu informacija o obavezama u vezi sa emisijama štetnih gasova u Srbiji, možemo zaključiti da kod nas postoji jasna regulativa koja propisuje obaveze za sve relevantne aktere, uključujući privredna društva, pravna lica i preduzetnike.

Ove obaveze obuhvataju primenu tehničkih mera za smanjenje emisija, praćenje uticaja na životnu sredinu, dostavljanje podataka nadležnim organima i obezbeđivanje odgovarajućih dozvola i sertifikata.

Ukoliko želite da se detaljnije informišete o svojim obavezama i pravima u vezi sa emisijama štetnih gasova, a kako bi adekvatno ispunili zakonske zahteve i izbegli visoke kazne, kontaktirajte advokata za zaštitu životne sredine.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button