Povreda na radu definisana je Zakonom o zdravstvenom osiguranju, kojim se predviđa nekoliko elemenata koji moraju biti ispunjeni da bi bilo reči o povredi na radu.

Oni obuhvataju sledeće:

  • Povreda koja se dogodi u prostornoj, vremenskoj i uzročnoj povezanosti sa obavljanjem posla;
  • Povreda prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizičkim ili hemijskim dejstvom, naglim promenama položaja tela, iznenadnim opterećenjem tela ili drugim promenama fiziološkog stanja organizma;
  • Povreda koju zaposleni pretrpi pri obavljanju posla na koji nije raspoređen, ali koji obavlja u interesu poslodavca;
  • Povreda koju osiguranik pretrpi pri dolasku, odnosno povratku sa posla;
  • Povredom na radu smatra se i oboljenje osiguranika koje je nastalo neposredno ili kao isključiva posledica nesrećnog slučaja ili više sile za vreme obavljanja posla ili u vezi sa njim – profesionalno oboljenje.

U slučaju da je nastupila povreda na radu ili je lice profesionalno obolelo ono ostvaruje određena prava po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja.

Prethodno potrebno je da poslodavac ispuni sledeće obaveze:

1. Na prvom mestu potrebno je da poslodavac sačini izveštaj najkasnije u roku od 24 časa od nastanka svake smrtne, kolektivne ili teške povredu na radu, odnosno opasne pojave koja bi mogla da ugrozi bezbednost i zdravlje zaposlenih. Ovaj izveštaj može se sačiniti usmeno, u pisanoj formi ili elektronskim putem i dostavlja se nadležnoj inspekciji rada i nadležnom organu za unutrašnje poslove. U pogledu profesionalnog oboljenja, poslodavac je obavezan da prijavi nadležnoj inspekciji rada u roku od tri uzastopna radna dana od dana kada sazna za oboljenje. U slučaju da poslodavac propusti da izvrši ove obaveze, predviđena je prekršajna odgovornost i novčana kazna od 800.000 do milion dinara za pravno lice, 400.000 do 500.000 dinara za poslodavca koji je preduzetnik i 40.000 do 50.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu.

2. Dodatno, poslodavac mora sačiniti i izveštaj o povredi na radu i profesionalnoj bolesti koji se dogode na radnom mestu i dostaviti ga zaposlenom, organizaciji nadležnoj za zdravstveno osiguranje i Upravi prava za bezbednost i zdravlje na radu u sastavu ministarstva nadležnog za poslove rada. Izveštaj o povredi na radu se podnosi u pisanom obliku do uspostavljanja Registra povreda na radu u elektronskom obliku. Ukoliko poslodavac propusti da izvrši ovu obavezu, takođe se predviđa prekršajna odgovornost i ista novčana kazna ranije navedena.

Posebno je važno utvrditi da li je do povrede na radu došlo krivicom poslodavca ili je zaposleni u određeno meri doprineo. U prvom slučaju, ako povreda na radu ili profesionalna bolest kod zaposlenog nastanu zbog poslodavčeve krivice, tada je poslodavac dužan da nadoknadi štetu koju je zaposleni pretrpeo. U suprotnom, ako zaposleni delimično doprinese nastanku povrede, visina naknade štete biće smanjena u skladu sa njegovim udelom.

Postoji situacija kada poslodavac neće biti odgovoran za povredu na radu. To može biti u ukoliko se povreda dogodi zbog neuobičajenih i nepredvidivih okolnosti koje su van kontrole poslodavca ili zbog događaja čije se posledice nisu mogle izbeći, uprkos preduzetim merama od strane poslodavca.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button