Boravišne i radne dozvole za strance

Prema Zakonu o zapošljavanju stranaca, stranci koji žele da rade u Republici Srbiji moraju, pre svega, da pribave dozvolu za privremeni ili stalni boravak, kao i radnu dozvolu koja daje pravo na zakonito obavljanje delatnosti.

U Srbiji postoje dve vrste radnih dozvola:

1. lična radna dozvola – izdaje se strancima sa stalnim boravkom u Srbiji, strancima sa statusom izbeglice, posebnoj kategoriji stranaca kao i strancima po osnovu zahteva za spajanje porodice. U pitanju je radna dozvola koja je blisko povezana sa ličnošću stranca – posebno imajući u vidu da je ovu dozvolu moguće ostvariti i po osnovu zahteva za spajanje porodice.

2. radna dozvola – izdaje se kao radna dozvola za zapošljavanje, radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja i kao radna dozvola za samozapošljavanje. Stranac koji je dobio radnu dozvolu može da obavlja samo poslove za koje je dobio dozvolu.

Boravak kao preduslov za dobijanje radne dozvole

S obzirom na to da je boravak u Republici Srbiji preduslov za dobijanje radne dozvole, strancima je omogućena prijava boravišta elektronskim putem – putem Portala eUprava. Takozvani eStranac, kako se odeljak Portala eUprava zvanično i zove značajno je olakšao postupak dobijanja dozvola za strance bez potrebe da se neophodna dokumentacija podnosi fizičkim putem na šalter nadležnog organa. Na ovaj način omogućeno je da lice koje je podnosilac zahteva može da prijavi stranca ili na adresu svog prebivališta ili na adresu nepokretnosti čiji je vlasnik. Prilikom elektronske prijave boravišta stranca dostavljaju se podaci o elektronskoj pošti i podnosioca prijave i stranca za koga se vrši prijava, kako bi se omogućila elektronske dostava potvrde o prijavljenom boravištu. Prijava u elektronskom obliku poslata elektronskom poštom je dovoljan dokaz o prijavi boravišta te više nije neophodno da stranac ima papir kao dokaz.

Od 2020 godine strancima u Republici Srbiji je omogućeno da podnesu objedinjen zahtev za privremeni boravak i dozvolu za rad.

Dodatno, kao još jedan od pomaka u cilju olakšavanja zapošljavanja stranaca, na osnovu Pravilnika o objedinjenom zahtevu za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka i izdavanje dozvole za rad strancu, od 27. novembra 2020, strancima je omogućeno da podnesu objedinjen zahtev za privremeni boravak i dozvolu za rad.

Potrebna dokumentacija za prijavu uz objedinjeni zahtev za odobrenje privremenog boravka po osnovu zapošljavanja (isto vredi i u slučaju profesionalnog angažovanja u sportskom klubu) i radne dozvole za zapošljavanje obuhvata sledeća dokumenata:

Evo dokumentacije neophodne za prijavu uz objedinjeni zahtev

1) važeću putnu ispravu – dostavlja stranac

2) dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka – dostavlja stranac

3) prijava boravišta ili adrese stanovanja u Republici Srbiji – pribavlja organ iz službenih evidencija

4) dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka – dostavlja stranac

5) dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za privremeni boravak – dostavlja stranac

6) izvod o registraciji pravnog lica, preduzetnika, ogranka ili stranog predstavništva u Republici Srbiji – pribavlja organ iz službenih evidencija – pribavlja organ iz službenih evidencija

7) predlog ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruje pravo po osnovu rada – dostavlja stranac prilikom podnošenja zahteva i poslodavac elektronskim putem nadležnoj organizaciji za poslove zapošljavanja

8) uverenje iz jedinstvene baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno ukoliko je otpuštao zaposlene i izjava poslodavca da nije otpuštao zaposlene usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena, u skladu sa propisima o radu, na radnim mestima za koje se traži radna dozvola – pribavlja organ iz službenih evidencija

9) izvod iz pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, ili ukoliko poslodavac ima manje od 10 zaposlenih, izjava poslodavca koja sadrži naziv i opis poslova, vrstu i stepen zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i druge posebne uslove za rad na poslovima za radno mesto – poslodavac prilaže organizaciji za poslove zapošljavanje elektronskim putem

10) diploma uverenje, odnosno druga javna isprava o stečenoj odgovarajućoj vrsti i stepenu zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i overeni prevod iste – poslodavac prilaže organizaciji za poslove zapošljavanje elektronskim putem

11) isprava, odnosno potvrda kojom stranac dokazuje da ispunjava uslove iz zahteva poslodavca koji se odnose na sposobnosti, kvalifikacije, prethodno iskustvo i druge posebne uslove za rad na poslovima za radno mesto i overeni prevod iste – poslodavac prilaže organizaciji za poslove zapošljavanje elektronskim putem

12) dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi za radnu dozvolu – poslodavac prilaže organizaciji za poslove zapošljavanje elektronskim putem

Naposletku, važno je naglasiti da troškove podnošenja zahteva za dobijanje radne dozvole snosi poslodavac a ne stranac i oni ne mogu biti preneti na stranca.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button