Dvostruko i višestruko osiguranje vezuje se za osiguranje imovine i nastaje ukoliko je neka stvar osigurana kod dva ili više osiguravača od istog rizika za isti interes i za isto vreme. Uzimajući u obzir da kod osiguranja imovine iznos naknade ne može biti veći od štete koju je osiguranik pretrpeo nastupanjem osiguranog slučaja javljaju se dve situacije:

1. zbir suma osiguranja ne prelazi vrednost te stvari (višestruko osiguranje) – svaki osiguravač u potpunosti odgovara za izvršenje obaveza nastalih iz ugovora koji je on zaključio.

2. zbir suma osiguranja prelazi vrednost osigurane stvari (dvostruko osiguranje), a pri tom ugovarač osiguranja nije postupio nesavesno. U ovom slučaju sva zaključena osiguranja su punovažna i svaki osiguravač ima pravo na ugovorenu premiju za period osiguranja u toku. Sa druge strane osiguranik ima pravo da zahteva od svakog pojedinačnog osiguravača naknadu prema ugovoru zaključenom sa njim, ali ukupno ne više od iznosa štete. U slučaju dvostrukog osiguranja, postoji realna opasnost da bude narušeno načelo obeštećenja.

Iz navedenog sledi da su uslovi za postojanje dvostrukog i višestrukog osiguranja:

1. istovetnost predmeta osiguranja (ista stvar, isto pravo i ista imovina);
2. istovetnost rizika;
3. istovetnost interesa (nužno je da sve ugovore zaključi isto lice);
4. istovetnost perioda osiguranja;
5. nužnost postojanja dva ili više osiguranja.

Savesno zaključivanje ugovora o dvostrukom osiguranju nastaje bez namere da se njime ostvari neopravdana korist i može biti zaključeno i bez znanja osiguranika.U ovom slučaju, svi ugovori ostaju punovažni, ali ne proizvodeu potpunosti svoja dejstva kako ne bi bio narušen princip obeštećenja. Do narušavanja ovog principa došlo bi ukoliko bi svaki osiguravač u potpunosti izvršio svoju obavezu iz ugovora koji je zaključio.

Kad se dogodi osigurani slučaj, ugovarač osiguranja dužan je da o tome obavesti svakog osiguravača istog rizika i saopšti mu imena i adrese ostalih osiguravača, kao i sume osiguranja pojedinih ugovora koji su sa njima zaključeni. Po isplati naknade osiguraniku, svaki osiguravač snosi deo naknade u srazmeri u kojoj se suma osiguranja na koju se on obavezao nalazi prema ukupnom zbiru suma osiguranja.Osiguravač koji je platio veći iznos ima pravo da zahteva od ostalih osiguravača naknadu više plaćenog iznosa. Ukoliko je ugovor zaključen bez određenja sume osiguranja ili uz neograničeno pokriće, smatra se kao da je ugovor zaključen uz najvišu sumu osiguranja.Ukoliko neki od osiguravača ne može da plati, odgovaraju ostali osiguravači srazmerno svojim delovima.

Specifična je situacija ukoliko je ugovarač osiguranja zaključio ugovor o osiguranju kojim je nastalo dvostruko osiguranje ne znajući za ranije zaključeno osiguranje. U tom slučaju on može, bez obzira na to da li je ranije osiguranje zaključio on ili neko drugi, u roku od mesec dana od kad je saznao za to osiguranje, zahtevati odgovarajuće sniženje sume osiguranja i premije docnijeg osiguranja.Međutim, osiguravač zadržava primljene premije i ima pravo na premiju za tekući period. Ako je do dvostrukog osiguranja došlo zbog smanjenja vrednosti osiguranih stvari za vreme trajanja osiguranja, ugovarač osiguranja ima pravo na odgovarajuća sniženja suma osiguranja i premije, počev od dana kad je osiguravaču saopštio ovaj zahtev za sniženje.

Zaključenje ugovora o dvostrukom osiguranju može nastati i u situaciji kada je ugovarač osiguranja postupio nesavesno. U tom slučaju svaki osiguravač može da traži poništenje ugovora, zadrži primljene premije i zahteva nesmanjenu premiju za tekući period.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button