INTERES KOD OSIGURANJA

Osigurani interes i njegovo postojanje je uslov bez kog ne može postojati ugovor o osiguranju. Osigurani interes se upravo ispoljava u slučaju nastanka osiguranog slučaja odnosno nastanka monetarnog gubitka u slučaju oštećenja, gubitka ili drugih vidova štete na osiguranom dobru. Kada nastane osigurani slučaj osiguranik trpi određene monetarne gubitke i tu se ogleda njegov interes da zaključi ugovor o osiguranju.

U pravnoj teoriji su podeljena mišljenja da li je osigurani interes isključivo ekonomski pojam ili postoji i van monetarnih gubitaka? Primer koji francuski teoretičari navode jeste osiguranje imovine gde se ispoljava čisto imovinski interes, monetarno merljiv dok kod ugovor o osiguranju u korist trećeg se ispoljava afekcioni interes, odnosno moralni interes da korisnik osiguranja ostvari prava iz ugovora.

Interes se može najlakše prikazati u osiguranju imovine, na primer osiguranje domaćinstva koje mnoge osiguravajuće kuće nude upravo se sastoji od interesa osiguranika koji je vlasnik nepokretnosti da nadoknadi monetarni gubitak usled provale, poplave, požara i ostalih osiguranih slučajeva. Nedopušteno bi bilo na primer da osigurate kuću svog komšije, jer bi taj slučaj predstavljao nedopušteni interes, moralni hazard. Upravo u tom slučaju vi biste imali interes da oštetite kuću svog komšije kako bi vam bila isplaćena premija koja ne bi imala odštetni karakter već bi na njoj zaradili, što je u suprotnošću sa pravnom prirodom ugovora o osiguranju.

Interesi koji se mogu štiti ugovorom o osiguranju su različiti. Postoje interesi vlasnika osiguranih stvari, interesi pružaoca usluga, interesi poverilaca kao što su na primer banke prilikom davanja stambenih kredita i ostale vrste interesa koje pravni sistem dozvoljava. Nedozvoljeni interesi bi bili na primer interesi koji nisu vezani za obeštećenje osiguranika, već se sastoje u nameri zarađivanja, te bi u tom slučaju ugovori o osiguranju predstavljali i jedan vid igara na sreću, što pravni sistem nedozvoljava.
Interes kod ugovora o osiguranju predstavlja neizostavan element ugovaranja i bez njega ugovor o osiguranju ne može ni nastati.

Autor: Marko Petković

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button