Još uvek važeća odredba člana 87. Zakona o državnom premeru i katastru propisuje da isprava o pravnom poslu, da bi bila podobna za upis u katastar nepokretnosti, pored ostalih opštih uslova, mora sadržati izjavu o dozvoli upisa, koja nije uslovljena niti oročena. Ako izjava o dozvoli upisa nije sadržana u ispravi o pravnom poslu (što je najčešće kupoprodajni ugovor), može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

Izjava o dozvoli upisa – saglasnost za uknjižbu često je u kupoprodajnim ugovorima označena latinskim nazivom Clausula intabulandi a u suštini predstavlja izričitu i strogo formalnu izjavu volje prodavca da pristaje da se izvrši prenos prava svojine na kupljenoj nepokretnosti na kupca.

Clausula intabulandi najčešće čini sastavni deo kupoprodajnog ugovora, ali može se dati u posebnoj ispravi, a u svakom slučaju mora biti solemnizovana kod javnog beležnika da bi proizvodila pravno dejstvo. Upravo je clausula intabulandi taj neophodan element ugovora koji kupcu omogućava da upiše svoje pravo svojine kod nadležne službe za katastar nepokretnosti.

Zakon predviđa da izjava o dozvoli upisa mora biti bezuslovna i ne sme biti oročena, što u praksi znači da javni beležnici neće izvršiti overu (solemnizaciju) ugovora u kojem se clausula intabulandi uslovljava potvrdom o isplati kupoprodajne cene. Potreba za uslovljavanjem izjave o dozvoli upisa proizilazi iz dvostrano obavezne pravne prirode kupoprodajnog ugovora – kupac neće platiti cenu dok mu se ne preda nepokretnost i ne izda izjava o dozvoli upisa a prodavac neće ove svoje obaveze ispuniti dok mu se ne isplati cena.

Kako je nemoguće da se obaveze kupca i prodavca izvrše u istom trenutku, najčešće se pribegava rešenju da se najpre overi (solemnizuje) kod javnog beležnika kupoprodajni ugovor na osnovu kojeg bi se izvršio transfer cene kod poslovne banke, a potom se overava (solemnizuje) posebna izjava, opet kod javnog beležnika, koja sadrži Izjavu o dozvoli upisa – saglasnost za uknjižbu kao neophodan uslov za upis u katastar nepokretnosti. U praksi javni beležnici najčešće insistiraju da im se pre overe (solemnizacije) ove posebne izjave o dozvoli upisa prezentuje dokaz da je transfer kupoprodajne cene zaista izvršen (potvrda banke, nalog za prenos).

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button