Osiguravajuće društvo je dužno da obezbedi zaštitu prava i interesa osiguranika, ugovarača osiguranja, korisnika osiguranja i trećih oštećenih lica. Međutim, ukoliko ipak dođe do povrede nekog prava ili pravnog interesa ova lica moguosiguravajućem društvu dapodnesu prigovor. Rok zapodnošenje prigovora je 3 godine od učinjene povrede.

Ako je podnosilac prigovora nezadovoljan odgovorom ili mu odgovor nije dostavljen u propisanom roku, na raspolaganju mu stoje dve mogućnosti:

1. da podnese prigovor Narodnoj banci Srbije (NBS) na rad osiguravajućeg društva
2. da podnese predlog za posredovanje.

Postupak posredovanja NBS regulisan je Odlukom o postupku po prigovoru korisnika usluge osiguranja. Predlog za posredovanje se dostavlja Narodnoj banci Srbije i obavezno sadrži rok za njegovo prihvatanje, koji ne može biti kraći od pet niti duži od petnaest dana od dana dostavljanja tog predloga drugoj strani u sporu. Uz predlog za posredovanje, potrebno je NBS dostaviti prigovor koji je podnet društvu za osiguranje, njegov odgovor (ukoliko je dostavljen), i dokumentaciju relevantnu za predmetni sporni odnos.

Nakon što se pokrene postupak posredovanja, korisnik ne može podneti prigovor NBS, osim u slučaju da je taj postupak okončan obustavom ili odustankom. NBS prosleđuje predlog drugoj strani u sporu i poziva je da se u roku određenom u predlogu izjasni o tome da li ga prihvata. Postupak posredovanja pokreće se zaključenjem sporazuma o pristupanju posredovanju.
Ukoliko je u toku postupanja po prigovoru koji je podnet NBS pokrenut postupak posredovanja – NBS će zastati sa postupanjem po tom prigovoru do okončanja postupka posredovanja.

Sporazum postignut u postupku posredovanja ima snagu izvršne isprave ukoliko ispunjava nekoliko uslova:

1. sadrži izjavu dužnika da pristaje da poverilac na osnovu tog sporazuma, nakon dospelosti potraživanja,može pokrenuti postupak prinudnog izvršenja (klauzula izvršnosti)
2. sadrži potpise strana i posrednika, koje su overili sud ili javni beležnik.

Ovaj postupak sprovodi se bez naknade, s tim što eventualne troškove koji mogu nastati u tom postupku (troškovi putovanja, smeštaja, neplaćeno odsustvo sa rada itd.) snose same strane. Postupak se okončava sporazumom strana, dok u slučaju obustave ili odustanka postoji mogućnost podnošenja prigovora NBS.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button