NDA i Freelanceri

NDA I FREELANCERS

Postavlja se pitanje koje su prednosti i mane od angažovanja Freelancer-a? Najveća prednost u angažovanju ovog profila ogleda se u tome što u bilo kom trenutku možete prekinuti saradnju s obzirom da njihovo angažovanje ne podrazumeva ugovor o radu i obaveze koje zahteva radni odnos. Kao najveća mana angažovanja freelancer-a ističe se to da u bilo kom trenutku freelancer može svoje veštine i znanja usmeriti ka boljoj poslovnoj ponudi i sa vama prekinuti saradnju i otežati ostvaranje vašeg poslovnog sna. Poslovna saradnja između Freelancer-a i klijenta zahteva razmenu velikog broja podataka, NDA je najbolji način da podaci ostanu zaštićeni od zloupotreba.

NDA KAO POTREBA

Kako bi rešili izložene probleme NDA se javlja kao potreba u ovom segmentu poslovanja. Osnovni razlog potrebe za potpisivanjem ovakvog ugovora je zaštita informacija o klijentu i njegovom načinu poslovanja. Raznovrsni su podaci koji mogu biti zaštićeni ovim ugovorom, na primer: poslovni koncepti, ideje, sadržaji i informacije koje se razmenjuju tokom poslovnog odnosa, izumi, prava intelektualne svojine ili čak procesi upravljanja kompanijom. Takođe, vrlo je bitno u NDA iscrpno navesti sve segmente koji su pokriveni ugovorom i predstavljaju tajnu, Neki podaci se uobičajeno izuzuzimaju od vela tajne, te se za njih prave posebni izuzeci u NDA, na primer: informacije koje se već javno dosupne, know – how freelancer-a koji već poseduje, informacije koje je već freelancer učinio dostupnim trećim licima pre potpisivanja NDA, informacije koje moraju da se otkriju na zahtev državnog organa i slično.

Važno je naglasiti da NDA nije ugovor kojim se prenose bilo kakva imovinska prava ili prava intelektulane svojine sa freelancer-a na klijenta. Posebnim ugovorom predviđa se bilo koja vrsta transfera ili se u sam NDA mogu inkorporirati odredbe koje se tiču prenosa imovinskih i prava intelektualne svojine između ugovornih strana, s tim da tada NDA postaje mešavina više tipova ugovora.

OBAVEZUJUĆA STRANA NDA

Kada jednom kao freelancer potpišete NDA obavezni ste da njegove odredbe poštujete u skladu sa dogovorenim, u suprotnom vaša odgovornost će se ubrzo naći pred sudom. Ukoliko ipak prekršite bilo koju odredbu NDA ili saopštite informaciju svom prijatelju pa tako prekršite odredbe, javite se na vreme advokatu kako bi „ugasio požar“ dok je još moguće.

Informacije koje su NDA predviđene kao tajne, ne smete nikome otkrivati, slikovito rečeno ni članovima svoje porodice, prijateljima i specijalno ne na društvenim ili poslovnim mrežama koje su dostupne milionima ljudi.

NDA ne obavezuje samo Vas kao freelancer-a, već obavezuje i sve podizvođače koje vi angažujete kako bi uradili projekat za klijenta, te je potrebno da u NDA obavezno navedete i moguće angažmane trećih lica kao podizvođača na projektu.

JEDNOSMERNI ILI DVOSMERNI NDA

Ukoliko klijent koji angažuje freelancer-a ima nameru samo da zaštiti svoju poslovnu tajnu i da u slučaju kršenja obavezujućih odredbi jedino freelancer snosi svu nastalu štetu, onda govorimo o jednosmernom NDA. Praksa je pokazala da iskusniji freelancer-i ipak imaju i svoje poslovne podatke, kontakte, know-how i slično koje je takođe bitno zaštiti od zloupotreba klijenata. Rešenje za ovo je tzv. MUTUAL NDA ili dvosmerni NDA u kome se obostrano nameću prava i obaveze pogledu zaštite podataka.

Primer na koji posebno freelancer treba da obrati pažnju je situacija kada klijent kroz NDA isključuje bilo kakavo drugo angažovanje freelancer-a na drugim projektima koji su konkurentni u odnosu na klijentov projekat. Savet je da se klauzule sa širokim definisanjem ovog tipa koriguju i da se preciziraju eventualne zabrane u odnosu na druge projekte, kao i visina penala, s obzirom da većina freelancer-a i funkcioniše radeći više projekata u isto vreme za različite klijente. Takođe postoje i zabrane u NDA koje se tiču korišćenje projekata na kojima je freelancer radio za potrebe poslovnih referenci freelancer-a u svom predstavljanju drugim klijentima.

Savet za freelancer-e je da ne potpisuju NDA sa klijentom koji ne želi da koriguje NDA u pogledu jednake zaštite i freelancer-a kao ugovorne strane.

PRAVNA PRIMENJIVOST NDA

Kada se prekrši NDA, kao i svaki drugi ugovor, sporovi mogu biti veoma skupi i dugi. Iako imate veoma dobro napisan NDA, trebali biste da što više ograničite količinu podataka koje delite sa klijentom ili sa freelancer-om. Prilikom podele svakog pojedinačnog podatka obeležite prepisku kao poverljivu i naglasite da se radi o poverljivim podacima u skladu sa potpisanim NDA.

Najbitnija stvar kod pravne primenjivosti NDA je pravo koje se primenjuje u slučaju kršenja odredbi NDA. Najbolje bi bilo ukoliko poslujete u Srbiji da ugovorate pravo koje je vama blisko koje vam u svakom momentu može biti dostupno za tumačenje i primenu.

Marko Petkovic

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button