Osiguranje od profesionalne odgovornosti spada u imovinska osiguranja i pruža zaštitu od propusta i grešaka u obavljanju određene stručne delatnosti (npr. lekara, advokata, revizora, direktora korporacija, stečajnih upravnika).

Kao segment osiguranja od odgovornosti, ugovara se za štete koje nastanu kao posledica profesionalnog propusta koje osiguranik učini u toku obavljanja svog rada.

Od svih kvalifikacija profesionalne odgovornosti ističu se četiri koje moraju biti uvek prisutne:

1) profesionalnoj odgovornosti podležu lica čija se delatnost sastoji u vršenju određene intelektualne aktivnosti – tzv. intelektualne profesije;
2) mora se raditi o strogo ličnom (intuitu personae) karakteru prestacije;
3) prestaciju karakteriše sloboda u izvršavanju radi zadovoljenja potreba drugih ljudi zavisnih od realizacije tog dela;
4) kod profesionalne odgovornosti se mora raditi o obavezi sredstva, a ne o obavezi rezultata (bez garancije da će željeni rezultat biti ostvaren).

Predmet osiguranja je građansko-pravna ugovorna (profesionalna) odgovornost osiguranika za štetu, nastalu oštećenim licima usled neispunjenja, manjkavog ispunjenja ili zakašnjenja u ispunjenju ugovorne obaveze, uz uslov da je osiguranik dužan u ispunjavanju obaveze iz svoje profesionalne delatnosti da postupa sa povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

Ovaj vid osiguranja ima dva cilja:

1. zaštita lica koja koriste usluge osiguranika kojima se omogućuje da u slučaju nastanka štete od osiguravača mogu da naplate naknadu nezavisno od materijalnih prilika štetnika na brz i siguran način.

2. zaključenjem ugovora o osiguranju osiguranik štiti sebe od eventualnog finansijskog gubitka koji može nastati zbog učinjene greške u obavljanju njegovih profesionalnih aktivnosti i obaveze naknade štete koja je time prouzrokovana. Na taj način, ova vrsta osiguranja uz osiguranje imovine od različitih rizika predstavlja najvažniju vrstu osiguranja u funkciji zaštite imovinskih interesa osiguranika.

Kao i ostala imovinska osiguranja i ova vrsta osiguranja može biti obavezna i dobrovoljna. U nekim profesijama uvedeno je obavezno osiguranje od profesionalne odgovornosti na osnovu posebnih zakona (advokati, javni beležnici, stečajni upravnici, izvršitelji i drugi) koje će nesumnjivo uticati na dalji razvoj ovog vida osiguranja.

Uvođenje osiguranja od profesionalne odgovornosti u strategiju upravljanja rizicima predstavlja snažan finansijski instrument koji pomože nesmetano obavljanje delatnosti čak i u situacijama kada se osiguranik susreće sa štetnim događajima, a pored toga povećava poverenje klijenata. Naravno, kao i kod ostalih vrsta osiguranja značajno da se osiguranik upozna sa isključenjima iz osiguranja.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button