CMR konvencija

CMR konvencija definiše obaveze prevozioca i dokumente koji je potrebno imati u vozilu koje obavlja međunarodni prevoz robe između dve zemlje od kojih je barem jedna potpisnica CMR konvencije. Pored toga, Konvencija definiše određene odgovornosti pošiljaoca i primaoca robe. Prema ovim uslovima vrši se osiguranje odgovornosti prevozioca (osiguranika) prema korisniku prevoza na osnovu zaključenog ugovora o prevozu a u skladu sa odredbama Konvencije o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR).

Predmet osiguranja ne može biti odgovornost:

1. za prevoz koji se obavlja bez zaključenog ugovora o prevozu,
2. za prevoz koji se obavlja za sopstvene potrebe,
3. za besplatan prevoz (nije obračunata vozarina),
4. za prevoz poštanskih pošiljaka, vrednosnih pošiljaka (kovani novac, papirni novac, hartije od vrednosti, dokumenta i isprave), umetničkih predmeta (slika, skulptura i dr.).

Osiguranje od odgovornosti prevozioca primenjuje se na ugovore o prevozu robe u drumskom saobraćaju ako se mesto otpreme i opredeljenja nalaze u različitim državama od kojih je bar jedna potpisnica CMR konvencije. Drumski prevozilac ne odgovara samo za svoje propuste i greške, vec i za greške njegovih predstavnika i službenika, i drugih lica čije je usluge koristio. Prevozilac odgovara za potpuni ili delimični fizički gubitak ili oštećenje robe koje nastupi od vremena preuzimanja do isporuke, kao i za zakašnjenje u isporuci.

Osiguravač je obavezan da osiguraniku (korisniku prevoza) nadoknadi sve iznose koji su osnovani i koje osiguranik treba da plati iz osnova prevozničke odgovornosti, ako je šteta nastala kao neposredna posledica saobraćajne nezgode (udesa) prevoznog sredstva, požara i/ ili eksplozije (osim štete nastale kao posledica samozapaljenja ili eksplozije same robe), provalne krađe, razbojničke krađe ili krađe celog vozila sa robom (dokazana krađa). Osiguravač će takođe nadoknaditi troškove spora i pravnih radnji koje je osiguranik preduzeo uz odobrenje osiguravača radi odbrane od neosnovanih ili previsokih zahteva trećih lica. Ove troškove nadoknađuje i kada oni zajedno sa štetom premašuju iznos maksimalne odgovornosti (limita osiguravača).

Odgovornost prevozioca za svaki pojedinačni slučaj, bez obzira na broj nosioca prava, je ograničena CMR Konvencijom na 25 franka po kilogramu bruto težine manjka i navodima u polisi osiguranja. Osiguravač (u ovom slučaju prevozilac) prema ovim uslovima pokriva odgovornost osiguranika samo za vreme dok je roba bila u pritežanju prevozioca i to od momenta završenog utovara u prevozno sredstvo do momenta istovara, ili do momenta stavljanja prevoznog sredstva na raspolaganje primaocu (javnom ili carinskom skladištu) radi istovara.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button