U skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (APR) iz 2021. godine, APR je u obavezi da od 18. maja 2023. godine prijave za osnivanje privrednog društva prihvata isključivo u elektronskoj formi. Ovakva praksa je u skladu sa konceptom e- Uprave i digitalizacije poslovanja celokupne privrede radi ubrzanja pravnog prometa i doprinosa očuvanju životne okoline.

Elektronska prijava APR-u se podnosi putem korisničke aplikacije za prijem elektronske prijave kojom se obezbeđuje prijem elektronskih dokumenata i dokaza o uplati naknade za registraciju. Potpisivanje elektronske prijave i dokumenata, kao i overa elektronskih dokumenata, vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski potpis i elektronski dokument.

Validacija kvalifikovanog elektronskog potpisa vrši se prema vremenu prijema prijave. Sa druge strane, validacija kvalifikovanog elektronskog potpisa na dokumentima koji se prilažu uz prijavu vrši se prema vremenu učitavanja dokumenata u korisničku aplikaciju, osim u slučaju kada su dokumenta snabdevena kvalifikovanim elektronskim vremenskim žigom. U trenutku validacije kvalifikovanog elektronskog potpisa APR će činjenicu validnosti tog potpisa potvrditi kvalifikovanim elektronskim vremenskim žigom.

Ukoliko se uz prijavu dostavlja akt, odnosno dokument koji je prethodno izvorno sačinjen u papirnoj formi, dostavlja se primerak tog akta, odnosno dokumenta koji je digitalizovan i overen.

Akt koji je digitalizovan ima istu dokaznu snagu kao originalni akt ukoliko su kumulativno ispunjena dva uslova:

1) da je digitalizacija akta obavljena pod nadzorom (alternativno):
– fizičkog odnosno ovlašćenog lica fizičkog lica u svojstvu registrovanog subjekta ili ovlašćenog lica pravnog lica čiji je to akt;
– lica koje je ovlašćeno za overu potpisa, rukopisa i prepisa;
– lica koje je posebnim zakonom ovlašćeno za overu digitalizovanog akta.

2) da je istovetnost digitalizovanog akta sa originalom potvrđena kvalifikovanim elektronskim pečatom ili kvalifikovanim elektronskim potpisom nekog od prethodno navedenih lica ili lica na koga su prenete nadležnosti na osnovu kojih je akt donet.

Digitalizaciju akta, odnosno dokumenta i potvrđivanje istovetnosti originalu, za potrebe podnošenja elektronske prijave za osnivanje privrednog društva može izvršiti i advokat upisan u imenik advokata Advokatske komore Srbije. U tom slučaju potrebno je da advokat svojim elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskim pečatom istovremeno potpisuje i prijavu uz koju se taj akt, odnosno dokument dostavlja. Takođe, u ovom slučaju advokat je dužan da čuva original akta, odnosno dokumenta koji je digitalizovao i podneo APR-u kao i sam digitalizovani akt, odnosno dokument.

Potvrda o primljenoj elektronskoj prijavi dostavlja se na elektronsku adresu koja je registrovana kao elektronska adresa za prijem pošte ili na elektronsku adresu navedenu u prijavi.
Podnošenjem elektronske prijave za osnivanje privrednog društva stvaraju se uslovi za smanjenje troškova i vremena za osnivanje društva. Takođe, smanjuje se vreme obrade zahteva od strane Agencije za privredne registre što doprinosi većoj efikasnosti.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button