Poslovni anđeo je investitor u inovacionu delatnost koji u startap ulaže finansijska sredstva. Oni najčešće ulažu u početnoj fazi razvoja, kada startapovi sa dobrom idejom nemaju mogućnost da početno finansiranje ostvare bez ulaganja individualnih investitora. Startapovi predstavljaju mlade kompanije koje razvijaju inovacije, odnosno plasiraju svoje ili tuđe inovacije na tržište ili u upotrebu.

Na ovaj način im se omogućava da steknu neophodna sredstva za rast i razvoj. Sa druge strane, investitori (poslovni anđeli) putem ulaganja najčešće stiču deo vlasništva u startapu.

Imajući u vidu da poslovni anđeli vrlo često stiču značajan udeo u kapitalu startapa, posebno je važno u ovom slučaju primeniti odredbe Zakona o privrednim društvima. Tu se pre svega misli na odredbe o značajnom učešću u osnovnom kapitalu (poseduje više od 25% prava glasa u društvu) ili kontrolnom članu ili akcionaru. Tada on predstavlja lice sa posebnim dužnostima prema društvu. Zakon predviđa niz obaveza lica sa posebnim dužnostima prema društvu. To se pre svega odnosi na dužnost da dostavi obaveštenje ukoliko ima lični interes u bilo kom poslu ili radnji koje preduzima startap kompanija. U tom slučaju neophodno je izdavanje odobrenja, u skladu sa zakonskom procedurom.

Pored navedenog ova lice ne mogu da u svom interesu ili u interesu sa njima povezanih lica:

– koriste imovinu društva;
– koriste informacije do kojih su došli u tom svojstvu, a koje inače nisu javno dostupne;
– zloupotrebe svoj položaj u društvu;
– koriste mogućnosti za zaključenje poslova koje se ukažu društvu.

Ova dužnost ne zavisi od toga da li je kompanija bila u mogućnosti da iskoristi imovinu, informacije ili zaključi pomenute poslove. Lica sa značajnim učešćem i kontrolni član ili akcionar dužni su da čuvaju poslovnu tajnu društva, tokom i 2 godine nakon prestanka tog svojstva. Pored navedenog moraju poštovati odredbe o zabrani konkurencije.

Fond za inovacionu delatnost vodi registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema, uz podršku službe Vlade koja je nadležna za projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave. Svrha vođenja registra je vođenje brojčane evidencije subjekata nacionalnog inovacionog sistema, kao i olakšan pristup finansiranju inovacione delatnosti, ekonomskim podsticajnim merama i stimulativnim procedurama i postupcima. U pomenuti registar upisuju se podaci o inovativnim subjektima, subjektima inovacione infrastrukture i poslovnim anđelima.

Uslovi za upis u registar subjekata nacionalnog investicionog sistema propisani su Pravilnikom o Registru subjekata nacionalnog inovacionog sistema.

Poslovni anđeli moraju ispunjavati kumulativno dva uslova kako bi mogli da se upišu u pomenuti registar:

  1. poseduju stručna znanja na osnovu kog razumeju rizik ulaganja
  2. u poslednje tri godine u startape u Srbiji uložili su novčana sredstva u iznosu od najmanje pet hiljada evra.

Takođe, istim Pravilnikom propisuje se da poslovni anđeo mora, od dana registracije, jednom u tri godine, u jedan ili više startapa uložiti novčana sredstva u iznosu od najmanje pet hiljada evra, ili ekvivalentnu vrednost u drugoj valuti.

Spoj startapova i poslovnih anđela jedan je od ključnih preduslova za razvoj inovacione delatnosti. Važno je naglasiti da pored finansijske podrške, investitori najčešće raspolažu i bogatim poslovnim znanjem i iskustvom. Poslovni anđeo vrlo često poseduje visoke menadžerske sposobnosti i svojim veštinama može da pomogne u ranoj fazi razvoja startapa. Takođe, od posebnog značaja su i poslovne veze koje investitor neretko poseduje i mogućnost povezivanja startapa sa potencijalnim partnerima i drugim ulagačima.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button