Ispunjenje obaveznih uslova radi učestovanja u postupku javne nabavke i značaj upisa ponuđača u registar ponuđača

Da biste učestvovali u postupku javne nabavke, u svojstvu ponuđača morate ispuniti obavezne uslove bez obzira na vrstu postupka javne nabavke. Pored tih uslova, postoje dodatni uslovi, koji nisu obavezni po zakonu, već ih Naručilac određuje konkursnom dokumentacijom u zavisnosti od njegovih potreba. Uslovi koji svaki ponuđač mora da ispuni propisanu su članom 75 Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015).

Ispunjenje obaveznih uslova radi učestovanja u postupku javne nabavke

i značaj upisa ponuđača u registar ponuđača

 

Da biste učestvovali u postupku javne nabavke, u svojstvu ponuđača morate ispuniti obavezne uslove bez obzira na vrstu postupka javne nabavke. Pored tih uslova, postoje dodatni uslovi, koji nisu obavezni po zakonu, već ih Naručilac određuje konkursnom dokumentacijom u zavisnosti od njegovih potreba. Uslovi koji svaki ponuđač mora da ispuni propisanu su članom 75 Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015). Svaki ponuđač u svojoj ponudi mora dokazati 1) da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar; 2) da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare; 3) da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji; 4) da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom. Takođe, Naručioci su dužni da od ponuđača zahtevaju da uz svoje ponude izričito navedu da su poštovali obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima na radu, zaštiti životne sredine, kao i da nemaju zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

Dakle, Naručioci nemaju pravo da menjaju obavezne uslove predviđene zakonom, niti imaju diskreciono pravo da odlučuju da li će tražiti njihovo ispunjenje od strane ponuđača ili ne, već oni moraju biti sastavni deo konkursne dokumentacije. Ispunjenjem obaveznih uslova ponuđač dokazuje da ima sposobnost da izvrši javnu nabavku, ali to neće dalje uticati na rangiranje ponuda niti je kriterijum za izbor ponuđača. Osim samog propisivanja obaveznih uslova konkursnom dokumentacijom, Naručilac je dužan da njom predvidi i dokumentaciju kojom se ti uslovi dokazuju. (npr. Izvod o registrovanim podacima Agencije za privredne registre, izvod iz registra Privrednog suda radi dokazivanja da je ponuđač registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar, potvrde nadležnih sudova, odnosno potvrde Ministartstva unutrašnjih poslova radi dokazivanja neosuđivanosti ponuđača i zakonskog zastupnika za gore navena krivična dela).

Uslov da ponuđač ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom je specifičan obavezni uslov, iz razloga što on nije obavezan u onim slučajevima kada se radi o javnom nabavci čiji je predmet takav da ponuđači ne moraju da imaju posebnu dozvolu (saglasnost, odobrenje nadležnog organa). Samo onda kada je takva dozvola predviđena posebnim propisom i kada je zbog samog predmeta javne nabavke neophodna, Naručioci su dužni da taj uslov predvide kao obavezan u konkursnoj dokumentaciji.

Upisom u registar ponuđača koji vodi Agencija za privredne registre neće morati da dokazujete obavezne uslove predviđene članom 75 stav 1 tačka 1 do 4 (posedovanje važećih dozvola i ispunjenje dodatnih uslova se ne može dokazivati na ovaj način). Kako je reč o podacima koji su javno dostupni na internet stranici, Naručilac je dužan da sam proveri da li je ponuđač upisan u registar ponuđača preko internet stranice APR-a, ako ponuđač nije dostavio dokaze o ispunjenju navedenih obaveznih uslova, čak nije ni potrebno da se navede kroz ponudu da li je upisan u registar ponuđača. Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki zauzela je načelni pravni stav o tome na opštoj sednici 27.12.2013. godine – 8. Stav (član 78 ZJN/2012). Ukoliko bi Naručioci postupili suprotno i ocenili takvu ponudu kao neprihvatljivu, sasvim sigurno zahtev za zaštitu prava bi bio opravdan.

Kako prikupljanje dokaza radi uspunjenja obaveznih uslova ponuđačima može oduzeti puno vremena, naročito ukoliko su rokovi za pripremanje ponude kratki, upis u registar ponuđača koji se vodi pri Agenciji za privredne registre znatno olakšava ponuđačima ovaj deo u pripremanju ponude. Registrovanjem se postiže ne samo ušteda troškova, već i vremena, jer svi dokazi imaju vremensko ograničenje, te ih je neohodno iznova, za svako učešće u javnoj nabavci prikupljati. Ušteda vremena je svakako nešto što u poslovnom svetu ima veliku vrednost, te je upis u registar ponuđača od značaja za privredne subjekte koji često učestvuju u postupcima javnih nabavki.

 

Milana Aleksić

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button