POSTUPAK PRED KOŠARKAŠKIM TRIBUNALOM (BAT)

Postupak pred Košarkaškim Arbitražnim Tribunalom je uređen BAT pravilima arbitraže i ono što ga u najkraćem izdvaja od ostalih sudskih postupaka jesu pravila o jednom izabranom arbitru, rešavanje sporova po principu ex aequo et bono, izostanak saslušanja stranaka, ograničen broj podnesaka tokom postupka, kraći rokovi i druga pravila čiji je neposredni cilj skraćivanje i brže i efikasnije rešavanje sporova.

Jedno od najbitnijih pitanja vezano za postupak pred Košarkaškim Arbitražnim Tribunalom jeste koja se pravila primenjuju tokom samog postupka. Predviđena je primena Arbitražnih pravila BAT-a, a za ostala pitanja koja nisu regulisana ovim pravilima shodno će se primeniti odredbe 12. Poglavlja Švajcarskog federalnog zakona o međunarodnom privatnom pravu, nezavisno od prebivališta ili boravišta stranaka u sporu.

Početak postupka

Inicijalni akt kojim se otpočinje sam postupak je ZAHTEV ZA ARBITRAŽU uz koji se plaća nepovratna taksa, u skladu sa tabelom koja se nalazi na sajtu Međunarodne košarkaške federacije (FIBA), a čije neizmirivanje dovodi do procesne posledice u vidu povlačenja zahteva za arbitražu.

Popunjeni zahtev sa uplaćenom taksom prima Sekretarijat BAT-a koji proverava urednost i pravilnost samog zahteva, i isti, pod uslovom da je uredan, prosleđuje Predsedniku BAT-a . Predsednik BAT-a ima dužnost da proveri dve stavke prilikom prijema zahteva za arbitražu: 1) postojanje BAT arbitražne klauzule ugovora iz koja predstavlja i osnov postupanja tribunala 2) odgovarajući predmet arbitraže u skladu sa BAT arbitražnim pravilima odnosno arbitrabilnost spora.

ZAHTEV ZA ARBITRAŽU mora sadržati sledeće:

1. imena stranaka
2. adrese stranaka
3. telefon
4. email adrese obe stranke ili njihovih zastupnika
5. iznošenje činjeničnog stanja i pravnih odredaba
6. zahtev podnosioca za rešavanjem spora
7. kopija ugovora koji sadrži BAT arbitražnu klauzulu
8. svi dokazi u pisanoj formi na koje će se pozivati podnosilac
9. svaki zahtev za saslušanje ili ispitivanje svedoka

ODGOVOR NA ZAHTEV ZA ARBITRAŽU sadrži sledeće elemente:

1. imena stranke
2. adrese stranke
3. svi protiv-tužbeni zahtevi
4. prigovor o nenadležnosti
5. svi pisani dokazi
6. izjavu o svim činjenicama i pravnim argumentima
7. svi zahtevi o zahtevanju saslušanja i ispitivanju svedoka

Napomena: Prigovor o nenadležnosti se može najkasnije istaći u odgovoru na zahtev za arbitražu.

Nakon podnošenja zahteva za arbitražu i odgovora suprotne strane na podneti zahtev dalji tok postupka vodi arbitar tribunala. On određuje tok postupka i usmerava njegov dalji tok svojim radnjama.

Praksa je da se sporovi uglavnom rešavaju posle prva dva pismena a ukoliko priroda spora zahteva dodatne radnje, arbitar ima ovlašćenje da odredi sprovođenje dodatne neophodne radnje radi rešavanja spora.

Arbitri imaju mogućnost predlaganja mirenja odnosno poravnanja među strankama. Poravnanje mogu predložiti i same stranke te je tada uloga arbitra pomaganje i usmeravanje ka tom cilju, zadržavajući nezavisnost i nepristrasnost koja je dužnost arbitra tokom trajanja celog postupka pred tribunalom.

Ukoliko se ne postigne poravnanje, a stranke su istakle sve činjenice i pravne argumente, i ukoliko su sva pitanja dovoljno razjašnjena, arbitar poziva stranke da podnesu izveštaj o troškovima postupka.

Važno pitanje koje se postavlja jeste po kojem pravu arbitar odlučuje ? Koje pravo je merodavno u rešavanju sporova pred arbitražnim tribunalom? Najčešće arbitri odlučuju po principu ex aequo et bono odnosno po principu pravičnosti, osim u slučajevima kada su stranke striktno ugovorile merodavno pravo.

Arbitri posle sprovedenog postupka donosi pisanu odluku koja može biti sa obrazloženjem ili bez obrazloženja, u zavisnosti od vrednosti predmeta spora. (ukoliko vrednost ne prelazi iznos od 100.000 evra odluka se donosi bez obrazloženja). O donošenju odluke stranke obaveštava sekretar BAT-a. Odluke arbitražnog tribunala su konačne i izvršne i imaju status res iudicata odnosno status presuđene stvari.

Vasilije Guculj

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button