Pravne posledice neplaćanja premije osiguranja

Ugovor o osiguranju po zakonu predstavlja dvostranoobavezni i teretni ugovor pa samim tim on proizvodi obaveze za obe ugovorne strane.
Ugovarač osiguranja ima obavezu da plati cenu odnosno premiju (doprinos) osiguranja, dok osiguravač preuzima rizik obuhvaćen osiguranjem iz čega proizilazi njegova obaveza na određene novčane isplate ukoliko dođe do ostvarenja osiguranog rizika (naknada štete, osigurana suma, naknada troškova).

S obzirom na to može se govoriti o principu uzajamnosti odnosno recipročnosti obaveza ugovarača osiguranja i osiguravača.

Premija osiguranja predstavlja bitan element ugovora u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima (ZOO). Prema odredbama ZOO pravi se razlika između dve situacije: kada je predviđeno da se premija osiguranja plaća prilikom zaključenja ugovora i kada se plaća posle njegovog zaključenja. U prvom slučaju obaveza osiguravača da isplati naknadu ili svotu određenu zakonom počinje narednog dana od dana uplate premije, te u slučaju da osiguranik ne uplati premiju neće delovati osiguravajuće pokriće. Međutim, u slučaju kada obaveza plaćanja premije nastaje posle zaključenja ugovora obaveza osiguravača da isplati naknadu ili svotu određenu ugovorom, počinje od dana određenog u ugovoru kao dana početka osiguranja. U toj situaciji odredbama ZOO predviđena su dva pravila:

Pravila u slučaju kada obaveza plaćanja premije nastaje posle zaključenja ugovora

1. Ako ugovarač osiguranja premiju koja je dospela posle zaključenja ugovora ne plati do dospelosti, niti to učini drugo zainteresovano lice, ugovor o osiguranju prestaje po samom zakonu po isteku roka od trideset dana od dana kada mu je uručeno preporučeno pismo osiguravača sa obaveštenjem o dospelosti premije. Taj rok ne može isteći pre nego što protekne trideset dana od dospelosti premije.

2. U svakom slučaju, ugovor o osiguranju prestaje po samom zakonu ako premija ne bude plaćena u roku od godinu dana od dospelosti, ne uzimajući u obzir razloge zbog kojih premija nije plaćena o dospelosti. Imajući u vidu da je ugovarač osiguranja pravno neuk i neupućen u osiguranje on može biti neprijatno iznenađen kada ugovor po proteku godinu dana od dospelosti ex lege prestane da proizvodi dejstvo bez ikakvog obaveštenja od strane osiguravača.

U pogledu premija kod kojih je predviđeno plaćanje u ratama, ZOO ne sadrži odredbu u pogledu posledice neplaćanja dospele rate.
Međutim, sva ova pravila se ne primenjuju kod osiguranja života. Specifičnost u pogledu plaćanja premije osiguranja kod osiguranja života se sastoji u tome što osiguravač nema pravo da zahteva naplatu dospelih premija sudskim putem. Sa druge strane, ako ugovarač osiguranja na poziv osiguravača, koji mu mora biti dostavljen preporučenim pismom, ne isplati dospelu premiju u roku određenom u tom pismu (koji ne može biti kraći od mesec dana, računajući od kada mu je pismo uručeno), osiguravaču stoje na raspolaganju dve mogućnosti:

Mogućnosti u slučaju kada osiguranje ne isplati dospelu premiju u roku

1. Ukoliko su do tada plaćene bar tri godišnje premije može izjaviti ugovaraču osiguranja da smanjuje osiguranu sumu na iznos otkupne vrednosti osiguranja. Važno je napomenuti da tu nije u pitanju novacija ugovora, reč je o istom ugovoru koji nastavlja svoja dejstva, samo sa sniženom sumom osiguranja.

2. Ukoliko do tada nisu plaćene tri godišnje premije može raskinuti ugovor.

Mogućnosti modifikacije ugovora

Ukoliko dođe do modifikacije ugovora redukcijom osigurane sume najčešće se takav ugovor može obnoviti na osnovu sporazuma ugovornih strana. Naime, osiguravač može pristati na obnovu osiguranja ukoliko osiguranik podnese pismeni zahtev, plati sve dospele premije i ukoliko ispunjava uslove za prijem u osiguranje. Takođe, u opštim uslovima osiguranja se najčešće predviđa i rok u kom se može tražiti obnova ugovora. Za razliku od redukcije, ovde se zasnivaju dejstva novog ugovora.

Izuzetno je važno da ugovorne strane prilikom zaključenja ugovora o osiguranju preciziraju i način uplate premije osiguranja, jer od toga zavisi da li osiguranik u slučaju nastanka osiguranog rizika ima pravo da traži naknadu od osiguravača, kao i da se ugovarači osiguranja kao neuke strane ovog ugovora upoznaju sa pravnim posledicama neplaćanja premije osiguranja.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button