Pravo na prigovor korisnika usluge osiguranja kao sredstvo njegove zaštite predviđeno je odredbama Zakona o osiguranju. Sa druge strane, postupak po prigovoru reguliše Narodna banka Srbije (NBS) Odlukom o postupku po prigovoru korisnika usluge osiguranja.

Prigovor se podnosi društvu za osiguranje i sadrži sledeće podatke i dokumentaciju:

1) ime, prezime i adresu korisnika ako je reč o fizičkom licu, odnosno poslovno ime i sedište pravnog lica i ime i prezime zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno ovlašćenog lica ako se prigovor podnosi u ime i za račun korisnika – pravnog lica;
2) razloge za prigovor i zahteve korisnika;
3) dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora;
4) datum podnošenja prigovora;
5) potpis podnosioca prigovora, odnosno njegovog zastupnika ili punomoćnika, osim u slučaju da se prigovor podnosi u elektronskoj formi.

Društvo za osiguranje je dužno da razmotri prigovor i da korisniku dostavi pismeni odgovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Izuzetak je predviđen ukoliko iz razloga koji ne zavise od njegove volje nije u mogućnosti da dostavi odgovor u predviđenom roku. U tom slučaju rok se može se produžiti za najviše 15 dana, o čemu je društvo za osiguranje dužno da obavesti korisnika u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Odgovor društva za osiguranje treba da bude potpun, nedvosmislen i razumljiv za korisnika, da se odnosi na predmet prigovora i da sadrži ocenu njegove osnovanosti. Na ovaj način se štiti korisnik usluge kao slabija ugovorna strana. Društvo za osiguranje može oceniti prigovor kao neosnovan, može izostati njegov odgovor ili ga može oceniti kao osnovan.
Ako društvo za osiguranje prigovor oceni kao osnovan, obavestiće korisnika o tome da li su razlozi zbog kojih je prigovor uložen otklonjeni, odnosno o roku za njihovo otklanjanje i o merama koje će biti preduzete za njihovo otklanjanje.

U situaciji kada je korisnik nezadovoljan odgovorom davaoca usluga po prigovoru ili mu taj odgovor nije dostavljen u roku sporni odnos između korisnika i davaoca usluga može se rešiti na dva načina:
Posredovanjem NBS;

Korisnik može, pre pokretanja sudskog spora, podneti prigovor NBS.

Društvo za osiguranje dužno je da u odgovoru ukaže korisniku na njegovo pravo da NBS podnese prigovor, odnosno predlog za posredovanje.

Za postupanje po prigovoru društvo za osiguranje ne može korisniku naplatiti naknadu, niti bilo koje druge troškove.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button