Postupak po prigovoru korisnika usluge osiguranje reguliše Narodna banka Srbije (NBS) Odlukom o postupku po prigovoru korisnika usluge osiguranja. Prigovor se najpre podnosi društvu za osiguranje. Međutim, ukoliko je korisnik nezadovoljan odgovorom društva za osiguranje ili mu taj odgovor nije dostavljen u predviđenom roku, sporni odnos između korisnika i davaoca usluga može se rešiti na dva načina:

1. Posredovanjem NBS

2. Korisnik može, pre pokretanja sudskog spora, podneti prigovor NBS.

Rok za podnošenje prigovora je šest meseci od dana prijema odgovora ili od proteka roka za dostavljanje odgovora. Prigovor koji se podnosi NBS mora da sadrži sledeće podatke:

1. podatke koji omogućavaju identifikaciju korisnika (ime, prezime i adresa, odnosno za pravna lica poslovno ime, sedište, matični broj i ime i prezime zakonskog zastupnika) i davaoca usluga (poslovno ime i sedište);
2. podatke na osnovu kojih se može utvrditi odnos korisnika s davaocem usluga;
razloge za podnošenje prigovora, tj. šta se prigovorom zahteva.
3. Pored navedenog korisnik uz prigovor NBS dostavlja prigovor koji je uputio davaocu usluga, njegov odgovor (ukoliko postoji) i dokumentaciju na osnovu koje se navodi iz prigovora mogu ceniti.

NBS neće razmatrati prigovor u sledećim slučajevima:

1) ako korisnik prethodno nije podneo prigovor davaocu usluga, odnosno ako je prigovor NBS upućen pre isteka roka za dostavljanje odgovora davaoca usluga na prigovor;
2) ako je podnet nakon isteka roka predviđenog za podnošenje prigovora NBS;
3) ako je podnet nakon pokretanja sudskog spora, odnosno ako je njegov predmet sporno pitanje povodom koga se sudski spor vodi ili je pravnosnažno okončan;
4) ako iz sadržine prigovora jasno proizlazi da njegov cilj nije zaštita prava i interesa korisnika koji je podneo prigovor. Ovde se pre svega misli na situaciju kada korisnik zloupotrebljava pravo na prigovor, naročito ako prigovor ima nerazumnu, neozbiljnu ili uvredljivu sadržinu;
5) ako sadrži iste navode i/ili zahteve kao i prigovor istog korisnika po kome se već postupalo;
6) ako postoji očigledna nesrazmera između vrednosti predmeta prigovora i troškova postupka. Smatra se da takva nesrazmera uvek postoji ako se prema podacima iz prigovora i dostavljene dokumentacije može zaključiti da je vrednost predmeta prigovora manja od 1.000 dinara.

Nakon prijema urednog prigovora NBS će dopisom zatražiti da se davalac usluga izjasni o njegovim navodima. Postupak po prigovoru NBS sprovodi isključivo na osnovu podataka, informacija i dokumentacije koje pribavi od korisnika i davaoca usluga u tom postupku. NBS ne izvodi dokaze veštačenjem, uviđajem, saslušanjem stranaka, svedoka i sl. Postupak se sprovodi bez naknade. O eventualnim troškovima koji za korisnika ili davaoca usluga nastanu u vezi s tim postupkom (troškovi zastupanja, kopiranja, poštanskih usluga, overe dokumentacije i sl.) ne odlučuje NBS. Bez obzira na ishod postupka, svako snosi svoje troškove.

NBS korisniku dostavlja odgovor na prigovor najkasnije u roku od tri meseca od dana prijema prigovora. U složenijim predmetima taj rok može se produžiti za najviše tri meseca, o čemu je NBS dužna da korisnika pismeno obavesti pre isteka roka od tri meseca od dana prijema prigovora.

Postupak po prigovoru pred NBS okončava se na jedan od sledećih načina:
1) povlačenjem prigovora;
2) dostavljanjem odgovora;
3) zaključenjem sporazuma o rešavanju spora putem posredovanja.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button