PRISTANAK NA OBRADU PODATAKA O ZDRAVSTVENOM STANJU

Podatak o zdravstvenom stanju pripada posebnoj vrsti podataka o ličnosti, što znači da su za njegovo prikupljanje i obradu potrebni posebni uslovi. Pod podatkom o zdravstvenom stanju podrazumevase svaki podatak koji sadrži informacije o zdravstvenom stanju pojedinca.

Prema važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti, podatke o zdravstvenom stanju je zabranjeno obrađivati osim ukoliko nije ispunjen jedan od uslova pomenutih u članu 9 GDPR odnosno članu 17 ZZPL.

U medicinskom kontekstu odnosno kontekstu pružanja zdravstvene zaštite, pravni osnov za obradu zdravstvenih podataka je često (implicitni ili eksplicitni) ugovor između pacijenta i medicinskog radnika (član 6 st. 1 tačka b) GDPR i član 12, st.1, tačka 2 ZZPL). Kada kažemo ugovor to ne mora biti nikakav pisani akt u pravno formalnom smislu, dovoljno je da ste došli kod vašeg lekara radi pružanja zdravstvene zaštite ili ste predali recepta za izdavanje leka u apoteci, na taj način vi ste pristali da se vaš podatak procesuira. Što praktično znači da nikada ne morate da potpiše dokument kojim dajete saglasnost za lečenje.

Interesantnija tema je da se podaci o zdravstvenom stanju mogu obrađivati i izvan medicinskog konteksta odnosno izvan svrhe lečenja, kao što je na primer obrada koja se dešava korišćenjem mobilnih aplikacija ili pametnih uređaja poput smart watch-a. Takvim aplikacijama se mogu prikupljati i podaci o zdravstvenom stanju, kao što su na primer otkucaji srca.

Kroz pomenute aplikacije podatak o zdravstvenom stanju se može obrađivati samo na osnovu vašeg iziričitog pristanka. Uslovi pod kojima se obrađuje i način obrade je po pravilu sadržan u Politici privatnosti na koju date izričitu saglasnost. Bitno je da Politika privatnosti sadrži sve potrebne informacije o obradi podataka o ličnosti i da bude napisana jasnim i razumljivim jezikom koji korisnik aplikacije može bez dileme da razume i na koju može dati saglasnost.

Međutim, pitanje koje se postavlja da li mi zaista čitamo politike privatnosti i da li smo ikada dali pristanak na obradu podatka o našem zdravstvenom stanju a da pre tog nismo pročitali irazumelipolitiku privatnosti?

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button