Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora u Srbiji – opšti pravni okvir Zakona o energetici

Kao i sve članice Evropske unije, i Srbija kao država kandidat prati najnovije trendove na polju zaštite životne sredine i borbe protiv klimatskih promena, a naročito u oblasti proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. U porastu je broj stranih investitora i kompanija koje su zainteresovane da u Srbiji investiraju u izgradnju hidro i solarnih elektrana, fabrika biogasa i vetro – parkova. Iz tih razloga, Vlada Republike Srbije je donela set akata iz ove oblasti, a između ostalih to su:

Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovlјivih izvora energije (https://mre.gov.rs/doc/efikasnost-izvori/Uredba%20o%20uslovima%20i%20postupku%20sticanja%20statusa%20PP%20PPP%20i%20POIE.PDF)

Uredba o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovlјivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije (https://mre.gov.rs/doc/efikasnost-izvori/Uredba%20o%20podsticajnim%20merama.pdf)

Uredba o ugovoru o otkupu električne energije (https://mre.gov.rs/doc/efikasnost-izvori/Uredba%20o%20ugovoru%20o%20otkupu%20električne%20energije.pdf)

Sve tri uredbe su u skladu sa Zakonom o energetici (http://mre.gov.rs/doc/efikasnost-izvori/ZakonOEnergetici.doc), kao najširim zakonom u ovoj oblasti.

Takođe, Ministarstvo rudarstva i energetike u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) napravilo je novi Vodič za investitore za projekte u oblasti obnovljivih izvora energije (https://www.mre.gov.rs/doc/efikasnost-izvori/Vodic%20za%20OIE%202016%20A4.pdf), koji se fokusira na realizaciju projekata proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, kao veoma kompleksnih procesa, koji zahtevaju pribavljanje veliki broj dokumenata, dozvola, licenci, odobrenja i stručnih mišljenja.

Vodič takođe sadrži i informacije o pripremi potrebne dokumentacije i drugih radnji koje investitor mora da preduzme kako bi realizovao izgradnju elektrane.

Projekti vezani za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora su veoma kompleksni i njihova realizacija zahteva preduzimanje niza koraka, što sve zahteva složenu pravnu regulativu.

U ovom blog-postu pokušaćemo da objasnimo neke od osnovnih koncepata pravnog okvira u ovoj oblasti, pre svega sa fokusom na Zakon o energetici.

Kao što je gore već napomentuto, Zakon o energetici je lex generalis u ovoj oblasti. Ceo odeljak V (članovi 65 – 87) je posvećen proizvodnji energije iz obnovljivih izvora.

– Članovi 65 – 70 sadrže generalne administrativne odredbe o radu Ministarstvu rudarstva i energetike, kao što su nacionalni ciljevi i plan koriščenja obnovljivih izvora.

– Članovi 70 – 75 regulišu status povlašćenog proizvođača, privremenog povlašćenog proizvođača i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije; ovo uključuje i uslove za sticanje tih statusa kao i slučajeve u kojima se takav status oduzima/gubi (član 74).

– Članovi 76 – 77 regulišu podsticajne mere za povlašćene proizvođače, a koje su:

1) obaveza otkupa električne energije od povlašćenog proizvođača;

2) cene po kojima se ta energija otkupljuje;

3) period važenja obaveze otkupa električne energije;

4) preuzimanje balansne odgovornosti, i

5) druge podsticajne mere propisane aktom donetim na osnovu ovog zakona, kao i drugim zakonima i propisima kojima se uređuju porezi, carine i druge dažbine, zaštita životne sredine i energetska efikasnost.

Dalje je propisano da podsticajne mere može da koristi energetski subjekt koji je stekao status povlašćenog proizvođača. Povlašćeni proizvođač ostvaruje ovo pravo zaključenjem ugovora o otkupu električne energije sa garantovanim snabdevačem. Član 77 reguliše uslove korišćenja podsticajnih mera za privremenog povlašćenog proizvođača.

 

– Član 78 reguliše obaveze garantovanog snabdevača koje se odnose na otkup električne energije od povlašćenih proizvođača. Garantovani snabdevač je u obavezi da:

  1. zaključi ugovor o otkupu električne energije u skladu sa ovim zakonom;

  2. preuzme prava i obaveze prethodnog garantovanog snabdevača u roku, na način i pod uslovima utvrđenim javnim tenderom u skladu sa ovim zakonom;

  3. vodi registar ugovora o otkupu električne energije i objavljuje ih na svojoj internet stranici;

  4. preuzme balansnu odgovornost u skladu sa ovim zakonom;

  5. dostavlja Ministarstvu podatke potrebne za utvrđivanje naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača u skladu sa ovim zakonom;

  6. vodi poseban račun za transakcije vezane za podsticajne mere i garancije porekla, u skladu sa ovim zakonom.

 

– Članovi 79 – 81 regulišu podsticajna sredstva, što se odnosi na plan Vlade kako će steći sredstva za podsticajne mere za povlašćene proizvođače. Ukratko, svi krajnji kupci električne energije platiće naknadu za podsticaj povlašćenih proizvođača, osim u slučajevima redviđenim ovim zakonom. Vlada će propisati način obračuna, plaćanja i prikupljanja sredstava po osnovu naknade za podsticajne mere, kako i način raspodele prikupljenih sredstava po osnovu naknade za podsticajne mere.

– Članovi 82 – 87 regulišu garanciju porekla električne energije dobijene iz obnovljivih izvora.

U nekim od sledećih AKT blog postova detaljnije će biti prikazane podsticajne mere za povlašćene proizvođače, kao i kako su regulisani pojedini načini proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora: hidro i solarne elektrane i fabrike biogasa, s obzirom da su to oblasti koje su od najvećeg interesa za investitore i iz tog razloga zaslužuju veću pažnju.

Iva Živković

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button