Šta je društveno odgovorno poslovanje (DOP) i zašto je od značaja za kompanije i društvo?

Društveno odgovorno poslovanje je relativno nov koncept koji je nastao iz potrebe da se umanje negativni aspekti postojeće poslovne prakse i koroporativnog sveta generalno, koji utiču na naš svakodnevni život više nego što je to na prvi pogled očigledno. Još krajem prošlog veka ljudi širom sveta su prepoznali izuzetno negativne posledice koje su proistekle iz društveno neodgovornog poslovanja po društvo i životnu sredinu, kao i potrebu da se stvore određene kontra mere za ublažavanje tih posledica. DOP je veoma širok pojam koji se može definisati i primeniti na različite načine. Ovaj koncept se pre svega odnosi na zaštitu ljudskih prava, korporativno upravljanje, zaštitu životne sredine i zaštitu i promovisanje prava radnika. Jednostavno rečeno, DOP je dobrovoljna primena etičkih principa u poslovnoj praksi koja ima direktan pozitivan uticaj na uslove rada, zaposlene, lokalnu zajednicu i životnu sredinu i na taj način formira pouzdanu i odgovornu kompaniju koja ostvaruje profit. Bez obzira na definiciju, cilj DOP je da doprinese tome da preduzeća (mala i velika) mogu da budu profitabilna i uspešna, a u isto vreme odgovorna i održiva.

Kao što je već napomenuto, implementacija principa DOP-a je pre svega na dobrovoljnoj bazi i ide dalje od postojećih pozitivnopravnih okvira. Ovi principi pripadaju tipu takozvanog “soft law” koncepta kao i univerzalnog pravnog načela dobre vere (bona fides). Ali to naravno nikako ne znači da su nebitni sa stanovišta pozitivnopravnih propisa. Naprotiv, DOP je direktno povezan sa mnogim granama prava kao što su međunarodno i evropsko pravo, kompanijsko pravo, obligaciono i procesno pravo, radno pravo i pravo zaštite životne sredine, kao i krivično pravo. Sve ove oblasti u velikoj meri doprinose razvoju DOP i pomažu da se reše neki od gorućih problema današnjice. Na primer, pre nekoliko godina u posebnom izdanju Utrehtskog časopisa za međunarodno i evropsko pravo (https://www.utrechtjournal.org/8/volume/30/issue/78/) obrađeno je nekoliko pravnih aspekata DOP u ovim oblastima.

Pored pravnog aspekta, raste i broj pokazatelja o važnosti DOP-a za krajnje korisnike proizvoda i usluga. Studija sprovedena 2017 u SAD (http://www.conecomm.com/research-blog/2017-csr-study) je pokazala da se više od 60 procenata Amerikanaca nada da će u odsustvu regulacije od strane države, poslovni sektor uspeti da povoljno utiče na socijalne i ekološke promene. Većina ispitanih korisnika (87 procenata) je reklo da bi najpre kupila proizvod od kompanije koja podržava cilj koji im je od važnosti. Još važnije, studija je pokazala da bi 76 procenata ispitanih odbilo da kupi proizvode kompanije čija poslovna politika nije u skladu sa njihovim uverenjima.

Naravno, veoma je teško porediti tržišta pojedinačnih zemalja kao što su SAD i Srbija, kao i socijalnu osvešćenost njihovih građana. Međutim, Privredna komora Srbije je prepoznala jedinstveni značaj vrednosti i principa DOP-a i na svom sajtu je postavila vrlo dobar Vodič za odgovorno preduzetništvo (http://www.pks.rs/SADRZAJ/Files/Kvalitet/Vodic%20za%20odgovorno%20preduzetnistvo.pdf). Tim koji stoji iza ove simpatične brošure je napravio set primera koji pokazuju kako kompanije (velike, srednje, male pa čak i mikro) u Srbiji i regionu mogu da implementiraju u svoje poslovanje načela DOP-a. Fokus je na četiri bitna aspekta: zaposleni, poslovno okruženje, lokalna zajednica i životna sredina.

Zaposleni – njihove veštine i kompetentnost kao i opšte dobro su od esencijalnog značaja za uspostavljanje profitabilnog i konkurentnog preduzeća. Jedan od načina da se ovo postigne je davanje mogućnosti zaposlenima za stalno usavršavanje i edukaciju, kao i pružanje zdravog radnog okruženja i brige za njih i njihove porodice.

Poslovno okruženje – za građenje dobre poslovne reputacije ključ je transparentan proces poslovanja, kao i briga o klijentima i njihovim potrebama tako što će im se pružati proizvodi i usluge visokog kvaliteta.

Lokalna zajednica – na visoko konkurentnom tržištu, sticanje poslovne prednosti je od velikog značaja i jedan od načina da se to postigne jeste da se prepoznaju i zadovolje potrebe lokalne zajednice i da se na taj način dobije epitet “dobrog komšije” – situacija u kojoj svi stejkohlderi dobijaju.

Životna sredina – jedan od glavnih problema današnjice je svakako zaštita životne sredine i kompanije svih veličina su u obavezi da svoje poslovanje učine energetski efikasnim i održivim, što sa druge strane takođe doprinosi i značajnom smanjenju troškova na svim nivoima.

Ovo je bio mali uvod u koncept društveno odgovornog poslovanja, a u nekim od sledećih AKT blog-postova biće detaljnije predstavljeno na koji način je DOP regulisan i promovisan u Srbiji.

 

Iva Živković

 

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button