Startap predstavlja vrstu inovativnog subjekta koji razvija inovacije, odnosno plasira svoje ili tuđe inovacije na tržište ili u upotrebu.

Zakon o inovacionoj delatnosti poznaje 4 vrste inovativnih subjekata:

1) centri nosioci inovacione delatnosti;
2) startapi;
3) spinofovi;
4) drugi inovativni subjekti.

Krajem decembra 2022. godine donet je Pravilnik o registru subjekata nacionalnog inovacionog sistema (Pravilnik), kojim se između ostalog regulišu uslovi za upis i brisanje startapa iz registra.
Startap je novoosnovano privredno društvo (koje nije nastalo statusnom promenom izdvajanja ili spajanja) ili preduzetnik koji razvija inovativni proizvod ili uslugu i koji ima potencijal brzog i velikog rasta. Da bi se smatralo novoosnovanim društvom neophodno je da nije prošlo više od 10 godina od osnivanja i više od pet godina od dana ostvarivanja prvih poslovnih prihoda. Takođe, potrebno je da startap ima sedište na teritoriji Republike Srbije i da protiv njega nije pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak.

Pored pomenutih opštih uslova Pravilnik predviđa i nekoliko posebnih uslova koji su postavljeni alternativno:

1) da su troškovi istraživanja i razvoja činili najmanje 10% ukupnih rashoda u svakoj prethodnoj godini u odnosu na godinu u kojoj je podnet zahtev. U slučaju da se radi o startapu koji je osnovan u godini u kojoj je podnet zahtev i nema finansijsku istoriju, u periodu od osnivanja do podnošenja zahteva, ili
2) u slučaju da podnosilac zahteva nema finansijsku istoriju, Komisija, koju formira Fond za inovacionu delatnost, odlučuje o zahtevu na osnovu procene prema definisanim kriterijumima da li podnosilac zahteva razvija inovativni proizvod, uslugu ili tehnologiju i da li ima potencijal brzog i velikog rasta.

Pravilnikom se osim uslova za registraciju regulišu i podaci koji se vode o startapima. Uz opšte podatke (npr. poslovno ime ili ime i prezime fizičkog lica, sedište, JMBG, PIB) koji se vode o svim inovativnim subjektima, Pravilnik predviđa i posebne podatke koji se vode o startapu.

Stoga, startapi su u obavezi da u roku od 30 dana od dana upisa u Registar Fondu za inovacionu delatnost dostave podatke o:

1) centru poslovnih aktivnosti startapa (država) i postojanju povezanih pravnih lica u drugim državama,
2) proizvodu, usluzi ili tehnologiji koju razvijaju,
3) industrijskoj oblasti,
4) intelektualnoj svojini,
5) programima registrovane organizacije za podršku za startapima u kojima je učestvovao,
6) dobijenim investicijama,
7) isplati dividendi, odnosno udela u dobiti.

Fond po službenoj dužnosti briše startape iz registra ukoliko:

1) utvrdi da su prestali da ispunjavaju jedan od uslova predviđenih za njihov upis;
2) utvrdi da nisu dostavili opšte i posebne podatke koji se o njima vode.

Takođe, subjekti upisani u registar mogu dobrovoljno podnošenjem zahteva u elektronskoj formi tražiti da budu obrisani iz registra. Fond izdaje potvrdu o brisanju iz registra u roku od 30 dana od dana ostvarivanja uslova za brisanje iz registra, odnosno prijema zahteva.

Imajući u vidu da se startap kompanije eksponencijalno razvijaju donošenje Pravilnika je od posebnog značaja za regulisanje i unapređenje uslova za razvoj inovacione delatnosti.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button