VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Novim zakonom o Zaštiti potrošača se uvodi poseban postupak za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, koji će sprovoditi posebna tela kao posrednici. Namera je da se potrošački sporovi rešavaju brže i efikasnije. Prema članu 151. novog zakona, potrošač ima pravo da se njegov spor reši van suda, ukoliko je prethodno izjavio prigovor ili reklamaciju trgovcu. U takvom slučaju, trgovac je u obavezi da učestvuje u postupku pred telom za rešavanje potrošačkih sporova, ako je potrošač podneo predlog za takvo rešavanje u roku od godinu dana počev od dana podnošenja reklamacije trgovcu.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača telo za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova je fizičko lice koje se bavi posredovanjem i upisano je u registar tela koji se vodi pred ministarstvom. Da bi neko lice moglo da se uopšte bavi posredovanjem u rešavanju sporova, ono treba da ispuni sledeće uslove: 1) da je poslovno sposobno, 2) da ima državljanstvo Republike Srbije, 3) da je završilo osnovnu obuku za posrednika, 4) da ima visoku stručnu spremu, 5) da nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim za poziv posrednika, 6) da ima dozvolu za posredovanje, 7) da je upisano u registar posrednika. Pored ovih uslova, zakonom je predviđeno da telo (posrednik) treba da bude diplomirani pravnik, sa najmanje dve godine iskustva u građanskopravnoj materiji i treba da bude upisano u listu tela pred Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija.

Postupak se inicira predlogom potrošača koji se dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija putem pošte ili elektronskim putem. Predlog sadrži pored opštih podataka o ličnosti potrošača i trgovca, podatke o predmetu spora, opis činjeničnog stanja, odgovarajuće dokaze, predlog potrošača o ishodu spora, izjavu da je potrošač prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu, izjavu da spor nije rešen sudskim putem, pred arbitražom ili u nekom drugom postupku, opredeljenje na koji način se želi voditi spor – neposredno ili elektronskim putem, datum i potpis potrošača.

Nakon prijema predloga potrošača, Ministarstvo ga prosleđuje telu koje je po mestu obavljanja delatnosti najbliže mestu prebivališta potrošača ili nekom drugom telu za koje Ministarstva smatra da će spor rešiti na najefikasniji ili najcelishodniji način. Ako je predlog uredan i nije odbačen iz navedenih razloga, telo dalje dostavlja predlog trgovcu, koji ima rok od 15 dana od dana dostavljanja predloga da se izjasni o njemu, odnosno da prihvati predlog ili da ga ospori. Trgovac treba da navede činjenice i da dostavi dokaze u svoju odbranu.

Postupak se može rešiti zaključenjem sporazuma o predmetu spora, koji se u pisanom vidu zaključuje između potrošača i trgovca. Sadržinu sporazuma određuju same stranke, a telo ga prosleđuje strankama i Ministarstvu. Sporazum može imati i snagu izvršne isprave pod uslovom da 1) sadrži izjavu dužnika kojom pristaje da poverilac po osnovu tog sporazuma o dospelosti potraživanja može pokrenuti izvršni postupak i 2) da je sporazum potpisan od strane stranaka u sporu u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora i od strane tela. Imajući u vidu da sporazum pod ovim uslovima ispunjava uslove da se smatra izvršnom ispravom, to u samom sporazumu treba jasno da bude definisana obaveza dužnika i rok dospelosti, kako bi sporazum bio izvršiv, odnosno sprovodljiv u praksi. U slučaju da sporazum ne ispunjava ove navedene uslove, on nema dejstvo izvršne isprave, ali ima dejstvo pravno obavezujućeg ugovora

Postupak se može okončati i preporukom o načinu rešavanja nastalog spora. U ovom slučaju, stranke se nisu sporazumele o načinu rešavanja spora, a telo može dati svoju pisanu preporuku sa obrazloženjem i dostaviti je strankama u postupku. Na ovaj način se pruža prilika da telo da i svoje mišljenje o osnovanosti zahteva potrošača i mogućem načinu mirnog, odnosno vansudskog rešenja spora. Preporuka nije obavezujuća sa stranke, ako ona ne bude prihvaćena, potrošaču ostaje mogućnost vođenja sudskog postupka radi zaštite prava.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button