Sve većom upotrebom interneta pitanje zaštite autorskog prava na fotografiji postaje sve popularnije. Ukoliko je autor fotografiju postavio na internet niko drugi bez njegove dozvole ne sme je preuzeti i objaviti.

Autorsko delo se definiše kao originalna duhovna tvorevina autora, izražena u određenoj formi, bez obzira na njegovu umetničku, naučnu ili drugu vrednost, njegovu namenu, veličinu, sadržinu i način ispoljavanja, kao i dopuštenost javnog saopštavanja njegove sadržine.Zakon o autorskim pravima taksativno nabraja sva autorska dela koja se zaštićena autorskim pravima, među kojima se navodi i fotografija.

Međutim, diskutabilno je da li imaju sve fotografije status autorskog dela. Ovo se odnosi na pitanje da li su sve fotografije zaštićene autorskim pravima ili se to odnosi na fotografije koje možemo definisati kao umetničke fotografije. Zakon navodi da umetnička vrednost nije od značaja da bi se neko delo smatralo autorskim delom. Generalno je prihvaćeno da se zaštita odnosi na originalne fotografije koje sadrže određene estetske vrednosti samim time što su originalne.

Autorsko pravo na određenom delu nastaje samom činejnicom nastanka dela. Stoga pravna zaštita fotografije stiče se samim momentom njenog stvaranja. Nije potrebno voditi postupak pred državnim organom kako bi se dobilo ili priznalo autorsko pravo na fotografiji. Ipak, moguće je deponovanje autorskih dela, pa i fotografije ili skupa fotografija, kod Zavoda za zaštitu intelektualne svojine. Deponovanje nije obavezno i ne utiče na početak trajanja autorskog prava. Autor stiče autorska prava u trenutku nastanka dela i uživa ona prava koja su mu Zakonom priznata. Samim tim deponovanje služi isključivo kao obezbeđenje materijalnog dokaza o činjenicama koje mogu biti od značaja za eventualni sudski spor ili neku drugu potrebu u vezi sa predmetom deponovanja.

Kadase završi postupak deponovanja Zavod izdaje podnosiocu zahteva potvrdu koja ima snagu javne isprave. Na ovaj način se potvrđuje da se depzit odnosi na baš ono delo koje je dostavljeno, navodeći naslov dela, formu i vrstu dela kao i informacije o tome ko je autor, a ko nosilac prava.
Autor uživa moralna i imovinska prava u pogledu svog autorskog dela od trenutka nastanka autorskog dela. Autor ima isključiva prava na preradu dela, pravo na ekonomsko iskorišćavanje dela kao i pravo da zabrani bilo kakvo neovlaščeno korišćenje dela od strane trećih lica. Autor ima pravo da jasno bude naveden kao autor prilikom svakog javnog saopštavanja autorskog dela.Čak i u situaciji kada je autor ustupio fotografiju za dalje korišćenje, moraju se poštovati njegova moralna prava kao autora, a to je pravo da bude naveden kao autor dela i da se delo objavi u integralnom obliku.

Autor ima isključivo pravo da štiti integritet svog dela, i to naročito:

1) da se suprotstavlja izmenama svog dela od strane neovlašćenih lica;
2) da se suprotstavlja javnom saopštavanju svog dela u izmenjenoj ili nepotpunoj formi, vodeći računa o konkretnom tehničkom obliku saopštavanja dela i dobroj poslovnoj praksi;
3) da daje dozvolu za preradu svog dela.

Ovo pravo je posebno značajno prilikom korišćenja tuđeg autorskog dela na internetu, čak i u situaciji kada je autor ustupio fotografiju za dalje korišćenje.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button