Osnovni elementi CMR tovarnog lista

CMR Konvencija je zaključena 19. maja 1956. godine u Ženevi i definiše prava i obaveze ugovornih strana u prevozu robe drumom. 5. Jula 1978.godine sačinjen je Protokol uz ovu Konvenciju koji je Republika Srbija ratifikovala tek 2020. godine. Konvencija se primenjuje na svaki ugovor za prevoz robe drumom uz naknadu, na vozilima, kad se mesto preuzimanja i mesto opredeljenja nalaze u dvema različitim državama, od kojih je bar jedna potpisnica CMR konvencije.

CMR tovarni list predstavlja sa jedne strane prima facie dokaz o sastavljanju ugovora o prevozu, uslovima ugovora i prijemu robe od strane prevozioca, a sa druge “pravni osnov“ koji određuje pravo na raspolaganje robom. Kada je izdat, tovarni list je (oborivi) dokaz ne samo o postojanju nego i o sadržaju ugovora o prevozu. Međutim, nepostojanje, nevaljanost ili gubitak tovarnog lista ne utiče na valjanost samog ugovora o prevozu. Kako bi prevoznik sačuvao svoju povoljnu poziciju u smislu tereta dokazivanja neophodno je da izvrši proveru robe, uporedi sa podacima u CMR tovarnom listu i da unese opravdane primedbe u CMR tovarni list. Ukoliko prevozniku nije omogućeno da obavi neophodne provere (npr. roba je preuzeta u plombiranom kontejneru ili nemogućnost prisustva na utovaru), on mora da unese takvu primedbu na sve primerke CMR tovarnog lista. Kada tovarni list ne sadrži specifične rezerve učinjene od strane prevozioca, smatraće se, sem ako se drukčije ne dokaže, da je roba i njena ambalaža bila u dobrom stanju kada ju je prevozilac preuzeo i da su broj paketa, njihove oznake i brojke odgovarale navodima u tovarnom listu.

Tovarni list se sastavlja u tri originalna primerka potpisana od strane pošiljaoca i prevozioca. Potpisi mogu biti odštampani ili zamenjeni pečatima pošiljaoca i prevozioca ako to dozvoljava zakon zemlje u kojoj je tovarni list ispostavljen. Prvi primerak se predaje pošiljaocu, drugi prati robu a treći zadržava prevozilac.

1. Tovarni list mora sadržati sledeće podatke:

a) datum i mesto ispostavljanja tovarnog lista;
b) ime i adresu pošiljaoca;
c) ime i adresu prevozioca;
d) mesto i datum preuzimanja robe i mesto određeno za isporuku;
e) mesto i adresu primaoca;
f) uobičajeni opis vrste robe i način pakovanja, i, u slučaju opasne robe, njen opštepriznati opis;
g) broj paketa i njihovu specijalnu oznaku i brojke;
h) bruto težinu robe ili drukčije izraženu količinu;
i) troškove u vezi sa prevozom (troškove prevoza, dodatne troškove, carinu i druge izdatke učinjene od zaključenja ugovora do vremena isporuke);
j) potrebne instrukcije za carinske i druge formalnosti;
k) izjavu da prevoz podleže odredbama Konvencije, bez obzira na bilo koje suprotne propise.

2. U slučajevima gde je to primenljivo, tovarni list sadržaće takođe i sledeće podatke:

a) oznaku da pretovar nije dozvoljen;
b) troškove koje pošiljaoc preuzima na sebe;
c) iznos plaćanja koji se ima izvršiti u trenutku isporuke;
d) deklaraciju o vrednosti robe i iznos koji predstavlja specijalni interes isporuke;
e) pošiljaočeve instrukcije prevoziocu u pogledu osiguranja robe;
f) ugovorni rok u kome prevoz ima da se izvrši;
g) spisak dokumenata predatih prevoziocu.

Pored navedenog, strane ugovornice mogu u tovarnom listu navesti bilo koje druge podatke koje one smatraju bitnim.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button