Publikacije

Principi društveno odgovornost poslovanja i pravni okvir u Srbiji DOP je primarno dobrovoljna implementacija etičkih poslovnih principa, te je na taj način deo takozvanog soft law okvira. Na neki način, pravno regulisanje DOP-a ne bi trebalo da bude neophodno, s obzirom da su vrednosti i principi DOP-a utemeljeni u zdravom razumu (ili bi barem tako trebalo da bude). Danas je opšteprihvaćeno da bi zaposleni trebalo da budu tretirani jednako, sa poštovanjem i dostojanstvom, da budu pravično i na vreme plaćeni, da im bude pruženo sigurno i zdravo radno okruženje, kao i da ne budu eksploatisani. Međutim, ako je sticanje profita jedini podstrek za kompanije, ne postoje nužno garancije da će poslovanje biti praćeno poštovanjem etičke radne prakse, zaštitom životne sredine, poštovanjem interesa lokalne zajednice i prava potrošača. Iz tih razloga, u većini zemalja (uključujući i Srbiju) pozitivnopravnim propisima su regulisane ključne oblasti koje se u širem smislu mogu smatrati delom…

Detaljnije

Šta je društveno odgovorno poslovanje (DOP) i zašto je od značaja za kompanije i društvo? Društveno odgovorno poslovanje je relativno nov koncept koji je nastao iz potrebe da se umanje negativni aspekti postojeće poslovne prakse i koroporativnog sveta generalno, koji utiču na naš svakodnevni život više nego što je to na prvi pogled očigledno. Još krajem prošlog veka ljudi širom sveta su prepoznali izuzetno negativne posledice koje su proistekle iz društveno neodgovornog poslovanja po društvo i životnu sredinu, kao i potrebu da se stvore određene kontra mere za ublažavanje tih posledica. DOP je veoma širok pojam koji se može definisati i primeniti na različite načine. Ovaj koncept se pre svega odnosi na zaštitu ljudskih prava, korporativno upravljanje, zaštitu životne sredine i zaštitu i promovisanje prava radnika. Jednostavno rečeno, DOP je dobrovoljna primena etičkih principa u poslovnoj praksi koja ima direktan pozitivan uticaj na uslove rada, zaposlene, lokalnu zajednicu i životnu…

Detaljnije

Istraživanje na zaštićenim pronalascima Patenti daju pravo njihovom titularu da onemoguće treća lica da u periodu važenja patenta proizvode, upotrebljavaju, uvoze, prodaju ili nude na prodaju predmete koji sadrže predmet pronalaska. Ova eksluzivna prava trpe izvesne izuzetke, a jedan od njih je mogućnost da se zaštićeni pronalazak koristi radi istraživanja i razvoja. Međutim, ovde se javlja dilema u kojoj meri se može koristiti patent trećeg lica za ove potrebe. U članu 30 Trips Sporazuma navedeno je da zemlje potpisnice mogu propisati dozvoljena ograničenja prava iz patenata, ali da takva ograničenja ne treba da budu u suprotnosti sa uobičajenim iskorišćavanjem patenata i da ne treba prekomerno da utiču na legitimne interese vlasnika patenta, uzimajući u obzir i legitimne interese trećih lica. Takva odredba se uglavnom javlja i u nacionalnim zakonima koji regulišu ovu oblast. Pod uobičajenim korišćenjem patenta treba razumeti aktivnosti kojima njihov nosilac koristi pronalazak radi sticanja dobiti (primera radi…

Detaljnije

Selektivna distribucija robe Odluka Evropskog suda pravde – dozvoljena ograničenja u pogledu prodaje luksuzne robe preko platformi trećih lica u slučajevima selektivne distribucije Evropski sud pravde je 06.12.2017. doneo odluku da dobavljač luksuznih artikala ima pravo da spreči svoje ovlašćene distributere da prodaju tu robu preko internet platformi trećih lica, kao što je Amazon. Naime, Coty iz Nemačke prodaje luksuznu kozmetiku u toj zemlji. Da bi očuvao luksuzni karakter robe, prodaja se vrši preko selektivne distributerske mreže, koja podrazumeva posebne uslove za vezane za lokacije prodavnica, dekoraciju, opremanje lokala i slično. Coty je tužio jednog od svojih ovlašćenih distributera, Parfümerie Akzente, radi sprečavanja prodaje njihove robe preko platforme trećih lica, amazon.de. Ugovor o selektivnoj distribuciji između ovih lica je sadržao odredbu da društvo Coty mora odobriti svako prodajno mesto distributera, što pretpostavlja ispunjavanje određenog broja zahteva. Naime, Coty je smatrao da distributer može prodavati robu putem interneta preko svoje…

Detaljnije