Publikacije

Englesko Pravo Značaj engleskog ugovornog prava (tehnički prava Engleske i Velsa, uglavnom skraćeno samo kao “englesko pravo”), znatno izlazi iz okvira pravnog sistema Velike Britanije i može biti od značaja i za privredna društva iz Srbije. Englesko ugovorno pravo i njegov značaj u međunarodnim privrednim transakcijama Značaj engleskog ugovornog prava (tehnički prava Engleske i Velsa, uglavnom skraćeno samo kao “englesko pravo”), znatno izlazi iz okvira pravnog sistema Velike Britanije i može biti od značaja i za privredna društva iz Srbije. U tom pravcu, pisaćemo nekoliko AKT blog objava kako bismo rasvetlili glavne aspekte engleskog ugovornog prava da bismo podigli svest o najvažnijim potencijalnim pitanjima iz ovog pravnog sistema. Ovaj prvi članak se bavi osnovnim karakteristikama engleskog ugovornog prava, kao sistema koji može biti od značaja za međunarodne privredne transakcije, često između ugovornih strana koje nemaju dodirnih tačaka sa Velikom Britanijom, osim izbora merodavnog prava. Englesko pravo se bira u velikom…

Detaljnije

Bankabilnost ugovora u energetici Energetski projekti zahtevaju visoke investicije i uglavnom podrazumevaju viši procenat ucešća investicije od strane finansijskih institucija – 70-80%. Stoga je važno da ugovori koje nosilac projekta zaključuje budu „bankabilni“, odnosno prihvatljivi za davaoca kredita. Prilikom ocene projekta, cene se projekcije budućih prihoda, ali i rizici koji mogu uticati na razvoj projekta. Da bi projekat bio bankabilan, neophodno je da razvojna društva ugovaraju izvođenje radova i pružanje usluga od strane iskusnih dobavljača, da se rizik prenese u razumnoj meri putem ugovora na treća lica i da se projekat osigura od mogućih rizika (ugovaranjem odgovarajuće polise osiguranja). Bankabilni ugovori su takvi ugovori koji predviđaju podelu rizika tokom razvoja projekta između tzv. „developera“ i izvođača radova – „contractor“. Naročito je važno u kojoj meri izvođač radova ima pravo da zahteva dodatne naknade i troškove za svoj rad, produžetak rokova za završetak posla. Načelno, kada finansirajuća institucija vidi rizike u…

Detaljnije

Podnošenje tzv.“Submarine“ prijava žigova Prijave žigova se u većini zemalja objavljuju odmah po njihovom podnošenju. Stoga, subjekat koji podnosi prijavu može „odati“ svoje poslovne namere konkurenciji. Pored samog znaka koji se štiti (verbalni /grafički) podnosilac prijave treba da opiše i robu ili uslugu koju će štititi žigom, stoga ovo mogu biti informacije koje budući nosilac žiga može želeti da zadrži još neko vreme za sebe, pre nego što novi proizvod ili usluga budu ponuđeni tržištu. Na drugoj strani, postoji potreba da se žig prijavi ranije, a ne neposredno pred izlaska robe/usluge na tržište, jer postoji mogućnost da neko drugi podnese prijavu žiga koja bi bila ista ili slična željenom žigu. Ovo je razlog za prijavu tzv. „Submarine“ žigova, pod kojim se u američkoj praksi podrazumeva strategija podnošenja žigova u submarine jurisdikcijama koje ne objavljuju prijave žiga odmah (Honduras, Jamaica, Liechtenstein, Mauritius). Prijavom žiga u ovakvim zemljama, stiče se pravo prioriteta,…

Detaljnije

Zaštita baza podataka Baze podataka se štite Zakonom o autorskim i srodnim pravima, kao i u legislativi EU, u vidu sui generis pravo. Ovim se ne dira u eventualna autorska prava koja postoje u samom sadržaju koji čini baza podataka. Baza podataka je zbirka podataka, autorskih dela ili drugih materijala, koja je uređena na sistematičan ili metodičan način, a baza može biti dostupna elektronskim ili drugim putem. Dakle, reč je o zbirci koja sadrži autorska dela ili podatke koji ne predstavljaju autorsko delo u smislu zakona. Pod bazom podataka se smatra zbirka nezavisnih materijala, koji nisu u interakciji među sobom. Ovo praktično znači baze podataka nije recimo filmsko delo koje uključuje više autorskih dela (scenario, muzika itd) u interakciji. Pod zahtevom da baza mora biti uređena na sistematičan ili metodičan način treba razumeti sledeće. Ako su materijali nasumično uneti u zbirku, tada nije reč o bazi podataka u smislu zakona.

Detaljnije

Povreda autorskog prava kod programskih kodova Software je u našoj zemlji i u zemljama sa kontinentalnom tradicijom zaštićen autorskim pravima. Pod samim predmetom zaštite se podrazumeva i source kod i objektni kod. Da bi se dokazalo da postoji kršenje autorskih prava putem kopiranja tuđih kodova potrebno je da postoji kopiranje tuđeg koda, što se u konkretnom slučaju može dokazati delovima kodova, ukazivanjem na identične greške, slične naslove itd. Osim postojanja kopiranja treba dokazati da je ono učinjeno u odnosu na kvalitativno važan deo programskog koda. Međutim, moguće je da postoji povreda autorskog prava i kada nema doslovnog kopiranja koda, ali je iskorišćena struktura tuđeg programskog koda ili je recimo kod preveden u drugi programski jezik. Kada je reč o softwaru za koji je obezbeđena licenca, postavlja se pitanje da li korisnik može vršiti promene na programskog kodu. Povredom autorskih prava na software-u se ne mora smatrati recimo manja adaptacija…

Detaljnije

Cloud and confidential info Cloud computing je u poslednje vreme sve zastupljeniji način čuvanja podataka, međutim, postavlja se pitanje odnosa između obaveze čuvanja poverljivih informacija i pohranjivanja podataka na cloud-u. Naime, često se u ugovornim odnosima predvidi da su ugovorne strana u obavezi čuvanja poverljivih informacija koje razmenjuju tokom saradnje. Ovakve odredbe su predviđene u posebnim tzv. NDA ugovorima ili u okviru ugovora koji detaljnije uređuju predmet saradnje ugovornih strana. Da li se čuvanjem podataka u cloud-u može dovesti u pitanje obaveza zaštite poverljivih informacija? Osim toga, da li treba izbegavati pohranjivanje podataka koji spadaju u oblasti intelektualne svojine, primera radi know-how, podatke o patentima za koje još nije podneta prijava, programerski kodovi na cloud-u? Cloud se često koristi ne samo pristupom preko računara, već i preko mobilnog telefona i tableta, što povećava moguće rizike od krađe podataka.Cloud podrazumeva da se podaci čuvaju na serverima na raznim lokacijama u svetu…

Detaljnije