Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i katastar vodova propisano je da se, počev od 01.01.2021. godine, dostavljanje podnesaka, isprava i drugih dokumenata, uključujući i podnošenje zahteva za upis u katastar, odnosno zahteva za izdavanje svih izvoda iz katastra nepokretnosti, vrši isključivo elektronskim putem direktnim pristupom aplikaciji e-šaltera.

Još uvek važeća odredba člana 87. Zakona o državnom premeru i katastru propisuje da isprava o pravnom poslu, da bi bila podobna za upis u katastar nepokretnosti, pored ostalih opštih uslova, mora sadržati izjavu o dozvoli upisa, koja nije uslovljena niti oročena. Ako izjava o dozvoli upisa nije sadržana u ispravi o pravnom poslu (što je najčešće kupoprodajni ugovor), može biti data u posebnoj ispravi uz overu potpisa lica koje izjavu daje.

Osiguranje imovine štiti osiguranika od nastanka štete na njegovoj pokretnoj i nepokretnoj imovini i karakteriše ga suma osiguranja koja mora biti realno utvrđena, u zavisnosti od vrednosti osiguranog predmeta. Na ovaj način osiguranik se obezbeđuje od šteta na stvarima koje nastaju usled različitih opasnosti (npr. požar, poplava) i prouzrokuju njihovo oštećenje ili uništenje.

Kolektivno otpuštanje nastaje u slučaju postojanja razloga koji se tiču isključivo poslodavca – kada je usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestala potreba za obavljanjem određenog posla ili je došlo do smanjenja obima posla što za posledicu ima da određeni broj zaposlenih više nije potreban poslodavcu – takozvani „tehnološki višak“.

CMR konvencija

CMR konvencija definiše obaveze prevozioca i dokumente koji je potrebno imati u vozilu koje obavlja međunarodni prevoz robe između dve zemlje od kojih je barem jedna potpisnica CMR konvencije. Pored toga, Konvencija definiše određene odgovornosti pošiljaoca i primaoca robe. Prema ovim uslovima vrši se osiguranje odgovornosti prevozioca (osiguranika) prema korisniku prevoza na osnovu zaključenog ugovora o prevozu a u skladu sa odredbama Konvencije o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR).

Osnovni elementi CMR tovarnog lista

CMR Konvencija je zaključena 19. maja 1956. godine u Ženevi i definiše prava i obaveze ugovornih strana u prevozu robe drumom. 5. Jula 1978.godine sačinjen je Protokol uz ovu Konvenciju koji je Republika Srbija ratifikovala tek 2020. godine. Konvencija se primenjuje na svaki ugovor za prevoz robe drumom uz naknadu, na vozilima, kad se mesto preuzimanja i mesto opredeljenja nalaze u dvema različitim državama, od kojih je bar jedna potpisnica CMR konvencije.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.