Osiguranje imovine štiti osiguranika od nastanka štete na njegovoj pokretnoj i nepokretnoj imovini i karakteriše ga suma osiguranja koja mora biti realno utvrđena, u zavisnosti od vrednosti osiguranog predmeta. Na ovaj način osiguranik se obezbeđuje od šteta na stvarima koje nastaju usled različitih opasnosti (npr. požar, poplava) i prouzrokuju njihovo oštećenje ili uništenje.

Kolektivno otpuštanje nastaje u slučaju postojanja razloga koji se tiču isključivo poslodavca – kada je usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestala potreba za obavljanjem određenog posla ili je došlo do smanjenja obima posla što za posledicu ima da određeni broj zaposlenih više nije potreban poslodavcu – takozvani „tehnološki višak“.

CMR konvencija

CMR konvencija definiše obaveze prevozioca i dokumente koji je potrebno imati u vozilu koje obavlja međunarodni prevoz robe između dve zemlje od kojih je barem jedna potpisnica CMR konvencije. Pored toga, Konvencija definiše određene odgovornosti pošiljaoca i primaoca robe. Prema ovim uslovima vrši se osiguranje odgovornosti prevozioca (osiguranika) prema korisniku prevoza na osnovu zaključenog ugovora o prevozu a u skladu sa odredbama Konvencije o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR).

Osnovni elementi CMR tovarnog lista

CMR Konvencija je zaključena 19. maja 1956. godine u Ženevi i definiše prava i obaveze ugovornih strana u prevozu robe drumom. 5. Jula 1978.godine sačinjen je Protokol uz ovu Konvenciju koji je Republika Srbija ratifikovala tek 2020. godine. Konvencija se primenjuje na svaki ugovor za prevoz robe drumom uz naknadu, na vozilima, kad se mesto preuzimanja i mesto opredeljenja nalaze u dvema različitim državama, od kojih je bar jedna potpisnica CMR konvencije.

Osiguranje od opasnosti prekida rada predstavlja nezaobilazan vid zaštite u savremenom poslovanju. Do prekida rada najčešće dolazi usled događaja koje se vezuju za prirodne nepogode poput požara, poplava, udara groma, eksplozija, oluja i tome slično. Prekid rada ili smanjenje privredne aktivnosti koje nastupa kao posledica nekog od pomenutih štetnih događaja može da izazove ekonomske posledice koje su često veće nego sama materijalna šteta nastala uništenjem ili oštećenjem.

Boravišne i radne dozvole za strance

Prema Zakonu o zapošljavanju stranaca, stranci koji žele da rade u Republici Srbiji moraju, pre svega, da pribave dozvolu za privremeni ili stalni boravak, kao i radnu dozvolu koja daje pravo na zakonito obavljanje delatnosti.

U Srbiji postoje dve vrste radnih dozvola:

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.