Osiguranje od opasnosti prekida rada predstavlja nezaobilazan vid zaštite u savremenom poslovanju. Do prekida rada najčešće dolazi usled događaja koje se vezuju za prirodne nepogode poput požara, poplava, udara groma, eksplozija, oluja i tome slično. Prekid rada ili smanjenje privredne aktivnosti koje nastupa kao posledica nekog od pomenutih štetnih događaja može da izazove ekonomske posledice koje su često veće nego sama materijalna šteta nastala uništenjem ili oštećenjem.

Boravišne i radne dozvole za strance

Prema Zakonu o zapošljavanju stranaca, stranci koji žele da rade u Republici Srbiji moraju, pre svega, da pribave dozvolu za privremeni ili stalni boravak, kao i radnu dozvolu koja daje pravo na zakonito obavljanje delatnosti.

U Srbiji postoje dve vrste radnih dozvola:

Pravne posledice neplaćanja premije osiguranja

Ugovor o osiguranju po zakonu predstavlja dvostranoobavezni i teretni ugovor pa samim tim on proizvodi obaveze za obe ugovorne strane.
Ugovarač osiguranja ima obavezu da plati cenu odnosno premiju (doprinos) osiguranja, dok osiguravač preuzima rizik obuhvaćen osiguranjem iz čega proizilazi njegova obaveza na određene novčane isplate ukoliko dođe do ostvarenja osiguranog rizika (naknada štete, osigurana suma, naknada troškova).

Lekarska greška

Lekarska greška, kao centralni pojam medicinskog prava, predstavlja postupanje lekara protivno pravilima medicinske struke ili nepoštovanje pravila koja čine medicinski standard. Specifičnost profesije, koja u osnovi ima zaštitu zdravlja i života ljudi, utiče na to da lekarske greške imaju veću težinu od grešaka koje se mogu javiti u drugim profesijama.

Podosiguranje se javlja kod osiguranja imovine i postoji u slučaju kada je osigurana suma manja od vrednosti osigurane stvari. Podosiguranje može postojati u trenutku zaključenja ugovora o osiguranju ili može nastati kasnije tokom trajanja ugovora. Naime, može se desiti da osiguranik zaključi ugovor na manju sumu osiguranja nego što iznosi vrednost osigurane stvari kako bi plaćao manju premiju osiguranja.

Franšiza u osiguranju

Franšiza je učešće u šteti od strane osiguranika, a može biti izraženo kao procenat nastale štete ili u određenom apsolutnom iznosu. Franšize su standardne stavke u kasko osiguranju.

Razlikuju se integralna franšiza – do iznosa franšize štete se ne isplaćuju od strane osiguravajuće kuće, a iznosi koje prelaze integralnu franšizu se pokrivaju osiguranjem, zatim odbitna franšiza, kod koje osiguranik učestvuje u svakoj šteti do određenog iznosa, proporcionalna franšiza kod koje osiguranik učestvuje u svakoj šteti u određenom procentu.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.