Imigraciono pravo
Imajući u vidu da strani državljani dolaze u zemlju čije propise ne poznaju, naš cilj je da klijentu pružimo kompletnu uslugu, od prvog do poslednjeg koraka.

Imigraciono pravo

Naša kancelarija ima višegodišnje iskustvo u pružanju usluga iz oblasti imigracionog prava. Imajući u vidu da strani državljani dolaze u zemlju čije propise ne poznaju, naš cilj je da klijentu pružimo kompletnu uslugu, od prvog do poslednjeg koraka. To podrazumeva konsultacije, pripremu dokumentacije, zakazivanje termina, predaju zahteva, kao i odlazak sa klijentom pred nadležne organe, banke i druge institucije.

Usluge koje pružamo obuhvataju sledeće:

1. apliciranje za sve vrste viza:

– aerodromska tranzitna viza (viza A),
– viza za kraći boravak (viza C),
– viza za duži boravak (viza D);

2. prijava boravišta stranca – obavezna prijava u roku od 24 časa od ulaska u zemlju;

3. privremeni boravak – dozvola boravka stranog državljanina koja može da se odobri strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana po osnovu:

– zapošljavanja;
– školovanja ili učenja srpskog jezika;
– studiranja;
– učestvovanja u programima međunarodne razmene učenika ili studenata;
– stručne specijalizacije, obuke i prakse;
– naučno-istraživačkog rada ili druge naučno-obrazovne aktivnosti;
– spajanja porodice;
– obavljanja verske službe;
– lečenja ili nege;
– vlasništva nad nepokretnosti;
– humanitarnog boravka;
– statusa pretpostavljene žrtve trgovine ljudima;
– statusa žrtve trgovine ljudima;
– drugih opravdanih razloga u skladu sa zakonom ili međunarodnim ugovorom;

4. radna dozvola – akt na osnovu kojeg stranac može da se zapošljava ili samozapošljava u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom, a koji se može izdati kao:

– lična radna dozvola,
– radna dozvola;

5. stalno nastanjenje – dozvola za dugotrajni boravak stranog državljanina u Republici Srbiji;

6. državljanstvo – državljanstvo Republike Srbije stiče se:

– poreklom,
– rođenjem na teritoriji Republike Srbije,
– prijemom,
– po međunarodnim ugovorima;

7. otvaranje računa u banci za fizička i pravna lica (rezidentni i nerezidentni računi) – otvaranje računa za strana fizička i pravna lica kroz praksu se pokazalo kao vrlo složena procedura, zbog čega klijenti odlučuju da angažuju advokata, koji će tu proceduru sprovesti brzo i efikasno;

8. PIB (poreski identifikacioni broj) za nerezidente – pribavljanje PIB-a za nerezidentе za fizička i pravna lica;

9. osnivanje kompanije ili preduzetničke radnje – sprovođenje kompletne procedure osnivanja, izdavanja elektronskog sertifikata, upisa u registar stvarnih vlasnika i otvaranja računa u banci;

10. kupovina nepokretnosti – pregled i provera dokumentacije, priprema predugovora i ugovora o kupoprodaji, organizovanje solemnizacije kod javnog beležnika, kao i podnošenje zahteva za uknjižbu i poreskih prijava.

Nabrojane usluge predstavljaju najčešće zahteve od strane klijenata koji dolaze u našu zemlju. Kao full-service advokatska kancelarija, možemo da pružimo i druge pravne usluge za kojima se ukaže potreba.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.
Call Now Button