Disciplinska odgovornost zaposlenog podrazumeva da je zaposleni odgovoran za utvrđene povrede radne obaveze i druge povrede radne discipline za koje se kod poslodavcaizriču predviđene disciplinske mere. Utvrđivanje odgovornosti zaposlenog sprovodi se u disciplinskom postupku.

Osiguravajuće društvo je dužno da obezbedi zaštitu prava i interesa osiguranika, ugovarača osiguranja, korisnika osiguranja i trećih oštećenih lica. Međutim, ukoliko ipak dođe do povrede nekog prava ili pravnog interesa ova lica moguosiguravajućem društvu dapodnesu prigovor. Rok zapodnošenje prigovora je 3 godine od učinjene povrede.

Osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima predstavlja jednu od četiri vrste obaveznog osiguranja u saobraćaju. Na osnovu odredbi Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, vlasnik motornog vozila dužan je da zaključi ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju upotrebom motornog vozila pričini trećim licima usled smrti, povrede tela, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari, izuzev za štete na stvarima koje je primio na prevoz (osim ako služe za ličnu upotrebu lica koja su se nalazila u vozilu).

Početkom 2018. godine u Republici Srbiji, uvedena je više nego značajna i korisna novina. Kojom se omogućava elektronska registracija preduzetnika i olakšava dalji proces poslovanja na daljinu. Zahvaljujući tome, preduzetnici štede vreme kao i novac. A eRegistracija osnivanja preduzetnika se vrši lako u sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika Agencije za privredne registre.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti spada u imovinska osiguranja i pruža zaštitu od propusta i grešaka u obavljanju određene stručne delatnosti (npr. lekara, advokata, revizora, direktora korporacija, stečajnih upravnika).

Klizno radno vreme predviđeno je kao mogućnost članom 55. Zakona o radu (Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018) kojim se uređuje institut rasporeda radnog vremena.

Naša filozofija
VIZIJA Advokatske kancelarije Todorović je pružanje advokatskih usluga na visokoprofesionalan način od strane kompetentnog tima koji će se truditi da ispuni i prevaziđe sva Vaša očekivanja. Advokatski tim koji će Vas ljubazno dočekati, saslušaće i razumeće sve Vaše zahteve. Verujemo da odgovornost za ostvarenje kvaliteta leži na svakom zaposlenom i odražava se kroz redovno vršenje poslovnih obaveza i građenje odnosa sa interesnim stranama. Stvaranjem i implementacijom naših ideja za rešavanje slučajeva postižemo za Vas pozitivne ishode.